Kokoonpano, Historiatoimikunta, toimikausi 2021-2023

HEL 2021-009011
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 610 §

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvan Helsingin historian tietoisuutta syventävän historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on:

- suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta

- suunnitella ja tuottaa yleistajuisia ja eri kielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville

- edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta

- tukea asiantuntemuksellaan kaupungin hallintokuntien historiahankkeiden tuottamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden viranomaistahojen kanssa

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
1.
professori
professori
 
Laura Kolbe
Marjaana Niemi
2.
dosentti
apulaisprofessori
 
Erkki Tuomioja
Panu Savolainen
3.
arkistonjohtaja
erikoistutkija
 
Riku Keski-Rauska
Panu Haavisto
4.
dosentti
dosentti
 
Jessica Parland-von Essen
Pia Olsson
5.
professori
toiminnanjohtaja
 
Anu Lahtinen
Tero Halonen
6.
tutkimuspäällikkö
intendentti
 
Minna Sarantola-Weiss
Elina Kallio
Puheenjohtaja
Laura Kolbe
Varapuheenjohtaja
Erkki Tuomioja

Samalla kaupunginhallitus päättää

- määrätä historiatoimikunnan esittelijäksi erikoistutkija Ida Suolahden ja esittelijän sijaiseksi erikoistutkija Panu Haaviston, molemmat kaupunginkansliasta.

- kehottaa kaupunginkanslian hallinto-osastoa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Sulje

Historiatoimikunta on Helsinkiä koskevaa historiankirjoitusta ja -tutkimusta tukeva toimielin, jonka tarkoituksena on korkeatasoisen historiantutkimuksen edistäminen. Toimikunnan tehtävien tavoitteena on antaa päätöksentekijöille, valmistelijoille, kaupunkilaisille ja muille tahoille hyvät edellytykset ymmärtää Helsingin kehittymistä vuosisatojen aikana ja sen muuttumista suurkaupungiksi.

Historiatoimikunnan tehtävät

Historiatoimikunnan tehtävänä on syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta. Toimikunta edistää kaupungin historian ja paikallishistorian tutkimusta sekä tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta.

Toimikunta osallistuu Helsingin historia -aiheisen sivuston (historia.helsinki) suunnitteluun ja toteuttamiseen ja sivuston käytön edistämiseen. Myös teematapahtumien ja teemavuosien valmistelu sekä Helsingin historian tietoisuuden lisääminen kuuluvat toimikunnan tehtäviin.

Toimikunnan yhtenä painopistealueena on uuden Helsingin kaupungin historian tutkimuksen suunnittelu ja tuottaminen. Toimikunta tuottaa yleistajuisia ja eri kielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville.

Lisäksi historiatoimikunta tukee asiantuntemuksellaan kaupungin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten historiahankkeiden tuottamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden viranomaistahojen kanssa.

Historiatoimikunnan kokoonpano

Historiatoimikunnan työskentelyssä olennaista on jäsenten ammattitaito ja heidän verkostojensa kautta saatu yhteys kehittyvään tiedemaailmaan. Toimikunnan jäsenet edustavat historian, kaupunkihistorian ja kaupunkitutkimuksen asiantuntemusta Helsinki-kontekstissa ja tutkimuksen ja historiatietoisuuden levittämisen kannalta olennaisia sidosryhmiä tutkimus- ja kulttuurilaitoksissa. Toimikunnan jäsenet on tarkoituksenmukaista nimetä asiantuntemuksensa perusteella.

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Historiatoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ida Suolahti, erikoistutkija, puhelin: 09 310 43575

ida.suolahti@hel.fi