Kokoonpanon muutos, eräiden yhteisöjen hallitukset ja nimitystoimikunta

HEL 2021-009072
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 92 §

Eräiden yhteisöjen hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen, Palmia Oy:n nimitystoimikunnan perustaminen sekä Helen Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja Palmia Oy:n nimitystoimikuntien nimeäminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

 • Helen Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen seuraavat muutokset jäljellä olevaksi toimikaudeksi:
    • päätetään nimetä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella nimettävien pormestarin ja kansliapäällikön lisäksi Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki ja Paavo Arhinmäki; sekä
    • päätetään hyväksyä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisena.

    Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

    B

    Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupunkitilat Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen seuraavat muutokset jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

    • Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä
    • Kai Huotari ei jatka hallituksen puheenjohtajana ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Oskala (vihr.)
    • Hallituksen jäseneksi valitaan Kai Huotari, Pia Pakarinen (kok.), Martti Tyynismaa ja Henrik Nyholm (vas.) 

    Lisäksi konsernijaosto kehotti hallitusta toimimaan niin, että Pia Pakarinen (kok.) valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

    Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

    C

    Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

    • Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään seuraavat muutokset jäljellä olevaksi toimikaudeksi:
        • päätetään nimetä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella nimettävien pormestarin ja kansliapäällikön lisäksi Ville Jalovaara, Fatim Diarra ja Minja Koskela; sekä
        • päätetään hyväksyä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisena.

        Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

        D

        Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat muutokset:

        • Abib Mukhtar (Kok.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan tilapalvelupäällikkö Carl Slätis
        • Taina Karrikka (Sd.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Kati Takanen
        • Taija Ståhlberg (vihr.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan yksikön päällikkö Johannes Möttönen.

        Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

        E

        Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat muutokset:

        • Lasse Männistö (kok.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Dimitri Qvintus (sd.)
        • Tuula Paalimäki (vihr.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Pauliina Saares (vihr.)

        Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

        F

        Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

        • Palmia Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat muutokset:
          • perustetaan Palmia Oy:lle osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta,
          • vahvistetaan Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys liitteenä 3 olevan luonnoksen mukaisena sekä kaupunginhallituksen päättämän palkkioryhmän C mukaisten kokouspalkkioiden maksaminen nimitystoimikunnan jäsenille
          • nimetään Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella nimettävien pormestarin ja kansliapäällikön lisäksi Elisa Gebhard, Tuomas Rantanen ja Titta Hiltunen.

          Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

          Käsittely

          Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kohtaan B toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

          ”Lisäksi konsernijaosto kehottaa hallitusta toimimaan niin, että Pia Pakarinen (kok.) valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi”.

          Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

          Konsernijaosto päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotuksesta nimetä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Nasima Razmyarin, Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Ville Jalovaaran ja Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Elisa Gebhardin.

          Konsernijaosto päätti yksimielisesti Tuomas Rantasen ehdotuksesta nimetä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Anni Sinnemäen, Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Fatim Diarran ja Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Tuomas Rantasen.

          Konsernijaosto päätti yksimielisesti Titta Hiltusen ehdotuksesta nimetä Helen Oy:n hallituksen jäseneksi Mai Kivelän, Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen jäseneksi Henrik Nyholmin, Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Titta Hiltusen, Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Paavo Arhinmäen ja Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Minja Koskelan.

          Päätös on ehdotuksen mukainen.

          Sulje

          Tausta

          Kuntavaalien 2017 yhteydessä konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

          Konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50 että kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.

          Samassa päätöksessä konsernijaosto tarkensi joidenkin yhteisöiden ja säätiöiden luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten määrää, minkä mukaisesti Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenmäärä tulee tässä vahvistaa tätä päätöstä vastaavasti kahdeksaan (8) jäseneen. Lisäksi konsernijaosto päätti em. päätöksessä myös Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen osalta, että luottamushenkilötaustaisten jäsenten tilalle valitaan viranhaltijajäsenet ottaen huomioon yhtiön roolin ja yhteyden kaupungin operatiiviseen palvelutuotantoon ja tilahallintoon.

          Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

          Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

          Helen Oy

          Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

          Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

          Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

          Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä niin, että yhtiön hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista valitaan varapuheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

          Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestykseen esitetään samalla muutoksia liitteen 1 mukaisena luonnoksena, minkä lisäksi täydennetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenet.

          Helsingin kaupunkitilat Oy

          Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävää kaupunkikehitystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua.

          Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille vuokratun kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta.

          Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien kehittämispalvelujen tuottaminen sekä muu elinkeinotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

          Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

          Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

          Konsernijaosto päätti 14.6.2021, § 77 nimetä yhtiön hallitukseen kaksi (2) viranhaltijataustaista jäsentä ja yhden (1) ulkopuolisen jäsenen, joista viimeksi mainitun väliaikaisesti puheenjohtajaksi johtuen yhtiön perustamisen kiireisestä aikataulusta sekä kuntavaalien vaikutuksesta luottamushenkilötaustaisten jäsenten valinta-aikatauluun. Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallitus on kuitenkin suunniteltu ns. hybridimallin pohjalta, jossa on luottamushenkilötaustaisia, viranhaltijataustaisia sekä ns. ulkopuolisia jäseniä yhteensä seitsemän (7), ja hallitusta täydennetään nyt tämän mukaisesti ja niin, että väliaikainen hallituksen puheenjohtaja siirtyy hallituksen jäseneksi. Ulkopuoliseksi hallituksen jäseneksi on perustelua nimetä Martti Tyynismaa, joka on ravintola- ja rahoitusalan ammattilainen ja entinen Ravintolakolmio-konsernin omistaja ja toimitusjohtaja. Aikaisemmin jo valitut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

          Helsingin Satama Oy

          Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

          Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

          Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

          Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

          Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä niin, että yhtiön hallitukseen valitaan nyt neljä (4) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

          Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestykseen esitetään samalla muutoksia liitteen 2 mukaisena luonnoksena, minkä lisäksi täydennetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenet.

          Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

          Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia pääasiassa Helsingin kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia. Yhtiö voi harjoittaa myös vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa muussa kuin kaupallisessa käytössä olevien toimitilojen sekä koulurakennusten omistamiseen tai hallintaan liittyviä osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja ja isännöintipalvelujen tukipalveluja Helsingin kaupungin ja/tai yhtiön itsensä kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

          Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

          Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

          Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 päätöksen mukaisesti yhtiön hallituksen valitaan luottamushenkilötaustaisten jäsenten tilalle viranhaltijajäseniä. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

          Kiinteistö Oy Kaapelitalo

          Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan, Nilsiänkadun ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja muun muassa kulttuurisektorin vuokralaisille.

          Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

          Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

          Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) luottamushenkilötaustaista hallituksen jäsentä. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

          Palmia Oy

          Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

          Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

          Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

          Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

          Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

          Kaupunginhallitus vahvisti 12.4.2021, § 257 Palmia Oy:n omistajastrategian, jonka mukaan yhtiöön perustetaan osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta vastaavaan tapaan kuin Helen Oy:lle ja Helsingin Satama Oy:lle perustettiin vuoden 2014 aikana.

          Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset konsernijaostolle. Nimitystoimikunnalle vahvistetaan perustamisen yhteydessä työjärjestys, jonka luonnos on esityslistan liitteenä 3.

          Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö. Nimitystoimikunta voi ottaa itselleen sihteerin pitämään pöytäkirjaa ja avustamaan muissa nimitystoimikunnan kokouksiin liittyvissä tehtävissä.

          Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

          Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot. Palkkioryhmän C mukainen kokouspalkkio on tällä hetkellä 240 euroa.

          Sulje

          Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

          OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

          Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

          Oikaisuvaatimusoikeus

          Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

          • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
          • kunnan jäsen.
          Oikaisuvaatimusaika

          Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

          Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

          Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

          Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

          Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

          Oikaisuvaatimusviranomainen

          Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

          Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

          Sähköpostiosoite:
          Postiosoite:
          PL 10
           
          00099 HELSINGIN KAUPUNKI
          Faksinumero:
          (09) 655 783
          Käyntiosoite:
          Pohjoisesplanadi 11-13
          Puhelinnumero:
          (09) 310 13700 (Yleishallinto)

          Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

          Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

          Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

          Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

          • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
          • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
          • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
          • oikaisuvaatimuksen tekijä
          • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
          • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
          Pöytäkirja

          Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

          Sulje

          Esittelijä

          kansliapäällikkö
          Sami Sarvilinna

          Lisätietojen antaja

          Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

          miia.aho@hel.fi