Vuokraus, toimitila, Kisahalli, Paavo Nurmen kuja 1, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-009114
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Vuokraus, toimitila, Kisahalli, Paavo Nurmen kuja 1, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Paavo Nurmen kuja 1, 00250 Helsinki, olevan Kisahallin, yhteensä 16 439 m2, kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan käyttöön siten, että arvonlisäveroton pääomavuokra on kahvilan, liikunta- ja toimistotilan osalta 11,55 euroa/m²/kk ja varastotilan osalta 5,88 euroa/ m²/kk.

Lisäksi peritään katuhoitomaksua (HEL2018-001941) 0,03 euroa/m²/kk, 493,17 euroa/kk, 5 918,04 euroa/v. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Vuokrat, hallintokulu ja katuhoitomaksu ovat yhteensä 178 548,79 euroa/kk ja 2 142 585,42 euroa/v.

Tila jakaantuu seuraavasti:
kahvilatila, 1 265 m², 14 609,18 euroa/kk, 175 310,18 euroa/v
liikuntatila, 11 323 m², 130 766,61 euroa/kk, 1 569 199,31 euroa/v
toimistotila, 318 m², 3 672,51 euroa/kk, 44 070,07 euroa/v
varastotila, 3 533 m², 20 787,82 euroa/kk, 249 453,82 euroa/v

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa 1.1.2022 ja samalla päättää aiemman vuokrasopimuksen numero 211027260 päiväyksellä 31.12.2021. Irtisanomisaika on 12 kuukautta molemmin puolin. Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala luopui osasta Kisahallin, kohde 4198, tiloja. Luovutetut tilat olivat kellarikerroksen toimistotiloja.

Kellarikerroksen toimistotilat ovat olleet pääsääntöisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edelleen vuokraamina mm. Helsingin poliisilaitokselle, joka on irtisanonut sopimuksensa päättymään 31.12.2021. Helsingin poliisilaitoksen käytössä olleet tilat eivät sellaisenaan suoraan sovellu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön.

Päätös tullut nähtäväksi 17.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö