Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen yhtiöille Asunto Oy Oulunkyläntori 2 ja Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

HEL 2021-009147
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 87 §

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen yhtiölle Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuuluvan Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n omistajastrategian liitteen mukaisesti.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:

 • yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta
 • yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 • yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 • yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen hinnoittelu),
 • yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 • yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

 • alueelliset ja infra,
 • asunnot,
 • elinvoima- ja markkinointi
 • kulttuuri
 • liikunta
 • sosiaali- ja terveys
 • toimitilat
 • tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.

Kaupunginhallitus päätti asunnot -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioista 22.3.2021 § 212. Ryhmää täydennetään vielä Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n omistajastrategialla.

Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Yhtiön toimialana on hallita vuokralaisena kaupungin vuokratonttia osoitteessa Oulunkyläntori 2. Yhtiö omistaa tontilla sijaitsevan kolmikerroksisen asuinkerrostalon. Yhtiön hallinnoima tontti sijaitsee keskeisellä paikalla juna-aseman ja rakennettavan Raide-Jokerin pysäkin välisellä alueella. Yhtiön omistaminen edistää osaltaan Oulunkylän uudistettavan keskustan aloituskorttelin kehittämistä.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena edistää uuden tehokkaan keskustakorttelin kehittämistä Oulunkylään. Tontilla sijaitsevan rakennuksen purkaminen mahdollistaa rakentamisen myös viereisille tonteille, jotka ovat kaupungin omistuksessa. Yhtiön toimintaa ylläpidetään huomioiden Raide-Jokerin rakentamisen aikataulu.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kustannustehokkuuteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista luovutaan. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi