Luottamushenkilön nimeäminen, Lapsiystävällisen Kunta -koordinaatioryhmä

HEL 2021-009167
Asialla on uudempia käsittelyjä
32. / 667 §

Luottamushenkilöjäsenen valitseminen Helsingin kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Anniina Iskaniuksen luottamushenkilöjäseneksi Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Maarit Vierusen ehdotuksesta valita Anniina Iskaniuksen luottamushenkilöjäseneksi Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 § 655, että Helsingin kaupunki hakee mukaan Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen tähtäävään kehittämistyöhön. Suomen Unicef ry hyväksyi Helsingin kaupungin mukaan kehittämistyöhön helmikuussa 2021. Lapsiystävällisen kunta -tunnustuksen saaminen kestää keskimäärin kaksi vuotta.

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa lasten oikeudet huomioiden. Mallia toteuttaa jo 44 kuntaa eri puolilla Suomea. YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli Suomessa voimaan 1991 ja se takaa maailman jokaiselle lapselle erityiset oikeudet, kuten oikeuden elämään ja kehittymiseen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja siihen, että lapsen etu on yhteiskunnassa ensisijaisesti otettava huomioon. Lapsiystävällinen kunta -malli on työtapa, jonka avulla varmistetaan, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa tunnistamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevat lapset ja parantamaan heidän hyvinvointiaan. Lapsiystävällisyys on paitsi oikeudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta oikein, myös kannattava panostus kestävään tulevaisuuteen.

Suomen Unicef ry edellyttää kehittämistyössä mukana olevilta kunnilta lapsen oikeuksien edistämisen lisäksi riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria ja koordinaatioryhmää, lasten ja nuorten osallisuutta kehittämistyöhön sekä sitoutumista hyvään tiedottamiseen kehittämistyön tavoitteista ja tuloksista kuntalaisille.

Koordinaatioryhmän kokoonpanossa tulee olla kaupungin eri toimialojen edustus, lasten ja nuorten edustus, järjestöjen edustus sekä luottamushenkilöjäsen. Suomen muissa kunnissa luottamushenkilöjäsenenä on tyypillisesti kaupunginvaltuutettu. Helsingin kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmänä toimii Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän alaisuudessa oleva lasten ja nuorten strateginen verkosto laajennettuna Suomen Unicef ry:n edellyttämällä tavalla.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on kouluttautua lasten oikeuksien näkökulmiin, huolehtia nykytilan kartoituksesta, valita kaupungin kehittämiskohteet sekä toteuttaa ja arvioida työtä yhteistyössä Suomen Unicef ry:n kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi