Vahingonkorvaus, MRL 106 §:n mukainen asemakaavan toteuttamisesta johtuva korvaus, KOy Järvenpään Pajalan Mylly

HEL 2021-009288
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 385 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 28.10.2022 § 178 (kustannuksista vastaaminen)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää hakijan oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun määräajan umpeutumisen jälkeen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 28.10.2021 (178 §) päätöksellään hylännyt yksilöimättömän suuruisen vaatimuksen koskien kiinteistön muutostyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamista osoitteessa Isosaarentie 2. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa koskien kiinteistön muutostyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamista osoitteessa Isosaarentie 2. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuntalain 138 §:n mukaan 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Viranhaltijapäätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 29.10.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille 4.4.2022. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on umpeutunut 15.11.2021 klo 16.00.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää hakijan oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun määräajan umpeutumisen jälkeen.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 138 § ja 139 §

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 19 §

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 28.10.2021 § 178

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 20.8.2021 esittänyt kaupungille vielä yksilöimättömän suuruisen vaatimuksen koskien kiinteistön muutostyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamista. Vaatimus on esitetty sähköpostin muodossa. Hakija vaatii Helsingin kaupunkia vastaamaan kiinteistöosakeyhtiölle aiheutuvista kustannuksista Laajasalontien puolella koskien katu-urakan yhteydessä tehtävien korkotasomuutosten vaatimia muutostöitä osoitteessa Isosaarentie 2. Vaatimuksen mukaan Isosaarentie 2 koskevassa rakennusluvassa ei ole mitään mainintaa muutostyöstä, eikä
minkäänlaista mainintaa KOy Pajalanmyllylle jälkikäteen syntyvistä kustannuksista.

Rakennuslupa 49-2931-15-A koskee Nuorisosäätiön rakennustoimenpidettä osoitteessa Isosaarentie 2. Helsingin kaupungin rakennuslautakunta on antanut päätöksen (§ 402) rakennusluvasta 8.12.2015. Helsingin kaupunki toteuttaa Laajasalontiellä laajaa katu-urakkaa, jossa Laajasalontielle rakennetaan jalkakäytävät ja pyörätiet sekä varaus myöhemmin rakennettavalle raitiotielle. Urakassa puretaan Reposalmentiensilta ja Laajasalontien pintaa nostetaan. Kohdalla olevalta kiinteistöltä vaaditaan rakennuksen kiinteistön rajalla sopeuttavia toimenpiteitä. Kaupungin asiantuntija on arvioinut Isosaarentie 2 kohdalla olevan kiinteistön muutostyön kustannukseksi noin 10 000 euroa.

Isosaarentie 2:n kiinteistön alueella on voimassa asemakaava 11743, kaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2012. Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 5.−15.12.2019 välisen ajan. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 3.−16.6.2020 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Hakija
ei ole esittänyt suunnitelmaa koskevaa valitusta.

Tapahtumien kulku

Helsingin kaupunki on 28.6.2021 esittänyt sähköpostitse, että kaupunki vastaa pengertäyttöjen tekemisestä Laajasalontien puolella (täyttömateriaali ja työkustannukset) ja Isosaarentien puolella kokonaan uusista muutoksista, joihin tontti ei ole osannut varautua (eli kolmen pihaporrasaskelman poisto sekä tasauksen yhteensovittaminen Isosaarentien puolella). Laajasalontien muutostöistä kaupunki on esittänyt, että kiinteistö vastaa kiinteistöön liittyvistä, tontin puolelle sijoittuvista, jo lupavaiheessa esiin nousseista muutoksista eli mm. patolevyjen asentaminen maanpinnan alle jäävää seinää vasten, salaojakaivojen nostaminen tontin tulevaan tasoon, portaiden rakentaminen Laajasalontien puoleiselle sisäänkäynnille (sammutusreitille) sekä tonttipinnan viimeistely Laajasalontien puolella. Katusuunnitelman mukainen korkeusasema on matalampi kuin v.2016 rakennustyön aikaisen muutoksen suunnitelmakuvassa on varauduttu, jolloin portaat on tarve toteuttaa lupakuvissa esitettyä lyhempinä. Kaupungin oma rakenneasiantuntija arvioi, että tavanomaiset ulkoportaat maksavat noin 1000 eur/m2 eli tontin lupakuvien mukaisilla mitoilla yhteensä 10 000 euroa.

Hakija on 2.7.2021 sähköpostitse esittänyt näkemyksen, että Helsingin kaupungin Laajasalon- ja Isosaarentiehankkeet ja korjaukset aiheuttavat merkittäviä muutoksia alueen korkotasoissa ja vaativat merkittäviä muutoksia Isosaarentie 2 kiinteistölle. Hakija viittaa alkuperäiseen Isosaarentie 2 rakennuslupaan 8.12.2015, jossa todetaan, että suunnitelma on yhteensopiva tulevan Laajasalontien hankkeen kanssa. Hakijan
mukaan kiinteistö ei ollut tietoinen mahdollisesta muutostyöstä, eikä muutostöihin tai kustannuksiin ole voitu varautua.

Vahingonkorvausvastuun perusteet

Asemakaavan toteuttamisesta johtuva korvausvastuu perustuu MRL 106 §:ään. Jos asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu maanomistajalle erityistä haittaa tai vahinkoa, kunta tai, jos alue on tarkoitettu tai osoitettu valtion tarpeisiin, tämä on velvollinen korvaamaan tästä johtuvan vahingon, jollei sitä ole pidettävä vähäisenä.

MRL 106 § ei ole oikeuskirjallisuudessa katsottu yleiseksi vahingonkorvaussäännökseksi. MRL 106 §:n nojalla korvattavaksi tulee ainoastaan sellainen haitta tai vahinko, jota ei voida katsoa vähäiseksi. Vaatimuksen mukaista korkotason muutostyötä voidaan pitää kiinteistön haltijalle aiheutuvana vähäisenä haittana. Korvattavia, ei vähäisiä haittoja, ovat esim. katualueen rakentamisesta vahvistettuun korkeuteen aiheutuva haitta kadun varrella olevan rakennuksen välttämättömän kulkuyhteyden katkeamisen tai huomattavan vaikeutumisen vuoksi, tai katualueen korkeuden muuttamisesta sen varrella olevan maan tai rakennuksen käyttämiselle aiheutuva haitta maanomistajalle haitan poistamiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Oikeuskäytännössä (KHO 1988 A 93) kaupunki ei ollut korvausvelvollinen RakL 76 §:n nojalla tapauksessa, jossa kulkuyhteys tontilta kadulle katkesi, kun katualueesta ei ollut poistettu eikä määrätty käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin vähäinen tontin käyttöä haittaamaton osa.

Asian oikeudellinen arviointi

KOy Helsingin Isosaarentie 2 (nyk. KOy Järvenpään Pajalan Mylly)
asuntoalueen vuokrausehdoista sovitaan tarkemmin maanvuokrasopimuksessa, sopimusnumero 24162. Maanvuokrasopimuksen 30 §:n mukaan vuokralainen on tietoinen, että vuokra-alueen rakentamiseen ja aikatauluun saattaa merkittävästi vaikuttaa yleisten alueiden rakentaminen sekä muiden vuokra-aluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentaminen. Vuokralainen on velvollinen osaltaan kustannuksellaan yhteen sovittamaan vuokra-alueen rakentamista koskevat suunnitelmat sekä toteutuksen tarvittavilta osin yleisten alueiden kanssa. Vuokralainen on velvollinen myös selvittämään ja varmistamaan kadun sekä kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat ja toteutusaikataulun vastaavilta tahoilta. Maanvuokrasopimuksen 42 §:n mukaan vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaisen hankkeen toteuttamisen eikä käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kiinteistöltä vaadittava muutostyö ei ole luonteeltaan merkittävä tai pysyvä. Muutostyön kustannukset ovat arviolta vähäiset. Haittaa ei voida pitää MRL 106 §:n nojalla korvattavana haittana. Haitan vähäisyyden lisäksi vuokralainen on ollut tietoinen mahdollisesta muutostyöstä. Rakennuslupakuvaan on tehty rakennushankkeen pääsuunnittelijan (Arkkitehtitoimisto Sarc) toimesta RAM-muutos koskien porrasvarausta 29.4.2016. Porrasvaraus on tullut RAM-muutoksella osaksi kohteen rakennuslupasuunnitelmaa. Vuokralaista velvoittaa myös maanvuokrasopimus 30 §:n selonottovelvollisuus mahdollisista yleisen alueen muutoksista, sekä muutosten yhteen sovittamista kiinteistön rakentamisessa.

Vasta aiheutuneesta vahingosta voidaan vahingonkorvausoikeuden
yleisten periaatteiden mukaan ratkaista korvausvastuu. Hakija ei ole esittänyt yksilöityä vaatimusta korvattavasta summasta, vaan vaatii kaupungin vastaavan muutostyön korjauskuluista kokonaisuudessaan. Kustannuksia ei ole vielä aiheutunut, eikä niitä ole yksilöity. Vaikka kyseessä ei ole vahingonkorvauslakiin perustuva korvausvastuu vaan erityislakiin perustuva korvausvaatimus, tulee vahingonkorvausasioissa pääsääntöisesti vaatia korvausta vasta jälkikäteen.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kaupunki katsoo, että vaatimuksen kohteena oleva muutostyö on kiinteistölle aiheutuvana haittana vähäinen, eikä kaupunki ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 106 §

Asuntoalueen maanvuokrasopimus (24162) 30 §, 42 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot

Sara Hagström, lakimies, puhelin: 310 34723

sara.hagstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 09 310 33260

virpi.leppanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 4.4.2022
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
3. Oikaisuvaatimus 4.4.2022, liite, päätös 28.10.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.