Hinnoitteluperiaatteet, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, tuotteet ja palvelut vuonna 2022

HEL 2021-009353
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 128 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti toimialan hinnoitteluperiaatteista liitteen mukaisesti ja päätti samalla:

 • valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2022 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.
 • valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään vuoden 2022 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin sekä lisäämään tai poistamaan hinnastosta yksittäisen hinnan.
 • valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään toimialan itse järjestämien tapahtumien tapahtumahinnoista ja kiertueiden tms. esiintymisten hinnoista.
 • valtuuttaa kaupunginmuseon museokaupan ja HAM-kaupan myyntihenkilöstön päättämään museokauppatuotteiden hinnoista.
 • valtuuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.
 • valtuuttaa palvelujen päälliköt, liikuntapalvelukokonaisuuden kumppanuusyksikön päällikön, Savoy-teatterin johtajan ja kaupunginmuseon museokaupan, HAM-kaupan myyntihenkilöstön, kulttuuritalojen johtajat ja Tiivistämön toiminnanjohtajan soveltamaan hinnastossa määrättyä hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen (esimerkiksi kampanjat, tapahtumat) tai dynaamiseen hinnoitteluun, joka lisää palveluiden käyttöastetta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Tässä päätöksessä lautakunta päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta perusteet ja rajat, joiden mukaan toimialan viranhaltijat ja työntekijät päättävät vuoden 2022 hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista.

Vuoden 2021 periaatteisiin verrattuna esitetään seuraavat muutokset:

 • Hintojen asettamista käsittelevään kohtaan on lisätty edellytys hintojen indeksitarkastuksista. Kustannustason noususta aiheutuvalla hintojen tarkistuksella pyritään kattamaan toimialan tarjoamien tuotteiden ja palvelujen tuottamisesta ja hankinnasta aiheutuvien kulujen kasvu.
 • Hinnoittelurakenteeksi on lisätty mahdollisuus antaa alennusta tila- tai maanvuokrasta, kun vuokraajalla, esimerkiksi tapahtuman järjestäjällä on ympäristöjärjestelmä-sertifikaatti. Tällä pyritään ohjaamaan kumppaneita ympäristöystävälliseen toimintaan.
 • Lupien ja hallinnollisten maksujen tuotekategoriaan on lisätty maininta valvontamaksusta laiturin luvattomasta jatkuvasta tai pitkäkestoisesta käytöstä. Tällä tavoin pyritään vähentämään laiturien luvatonta käyttöä.
 • Lupien ja hallinnollisten maksujen tuotekategorian on lisäksi otettu maininta televisiointi- ja kuvauslupien laskutuksesta. Tällä pyritään siihen, että hinnoittelu selkiytyy. Ellei televisiointi tai kuvaus häiritse toimialalla normaalia toimintaa, lupamaksuja ei peritä. Käytäntönä voi kuitenkin olla, että kuvausoikeudesta peritään tilavuokra, mikäli kuvaus vaatii tilavarauksen. Erikseen sovittavissa, isoimmissa kuvaustuotannoissa hintaan paketoidaan kaikki välillisetkin kustannukset.
 • Asiantuntijapalvelujen ja tuotemyynnin tuotekategoriaan on lisätty Helsinki Biennaali.
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37536

mervi.karppanen@hel.fi