Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen tarkastuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksissä

HEL 2021-009422
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 82 §

Tarkastuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se 14.9.2021 lukien käytä otto-oikeuttaan tarkastusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat:

 • laskujen, muistiotositteiden ja maksuosoituksien hyväksyjien määräämistä
 • irtaimistoluettelon pitäjien määräämistä
 • alle 10 000 euron suuruista pienhankintaa
 • työsuhteeseen ottamista
 • työsuhteen irtisanomista ja purkamista
 • kirjallisen varoituksen antamista
 • työkyvyn arviointiin, lääkärintarkastukseen ja lisätutkimuksiin määräämistä
 • tehtävien hoitajan määräämistä viranhaltijan estyneenä ollessa
 • sijaisen määräämistä tai enintään 6 kk:ksi annettua avoimen viran hoitomääräystä
 • vakanssia koskevaa muutosta
 • palvelutodistuksen allekirjoittamista
 • vuosiloman myöntämistä
 • virkavapauden ja työvapaan myöntämistä
 • perhevapaan myöntämistä
 • vuorotteluvapaan myöntämistä
 • virkamatkoja (kotimaisia, ulkomaisia)
 • koulutustilaisuuteen osallistumista kotimaassa ja sen kustannusten korvaamista
 • kokemus-, tehtävä-, kieli- tai henkilökohtaisen lisän tai muun vastaavan palkanosan myöntämistä tai palkan tarkistamista yksittäistapauksessa
 • kertapalkkion myöntämistä
 • henkilökunnan muistamista
 • sivutoimiluvan myöntämistä
 • taksin käyttöoikeuden myöntämistä
 • vuosilipun myöntämistä
 • matka- ja puhelinedusta päättämistä
 • työnantajan etäyhteyden myöntämistä
 • palvelussuhdeasunnon vuokraamista
 • oman auton käyttöoikeuden myöntämistä työtehtävissä
 • autopaikan vuokrasopimusta
 • vieraanvaraisuuden osoittamista

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätösten ottoharkinnassa on kysymys päätösten lainmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden seurannasta. Luottamushenkilöelin ja kaupungin ylin virkamiesjohto voivat tällä tavoin seurata, että niiden alaiset viranomaiset käyttävät päätöksentekovaltaansa tarkoituksenmukaisella tavalla sekä noudattaen lainsäädäntöä ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä.

Lautakunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin sen alaisella viranomaisella on ollut. Käsiteltäväksi otettavassa asiassa lautakunta voi:
1. tehdä uuden päätöksen
2. pysyttää, kumota tai muuttaa aiemmin tehdyn päätöksen
3. palauttaa asian aiemmin päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunta tai sen puheenjohtaja voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Lisäksi hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 6 momentin mukaan toimielin, jolla on otto-oikeus, voi etukäteen päättää, ettei se käytä otto-oikeutta tiettyihin päätöksiin tai että otto-oikeuden käyttöaika on säädettyä lyhyempi. Kuntalain 92 §:stä ja 138 §:stä ilmenee, että asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi