Lainojen myöntäminen, lainaehtojen muutos, Pirkkolan liikuntahalli Oy

HEL 2021-009521
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 789 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle myönnetylle lainalle (Khs 3.2.2020, § 90) lyhennysvapaata marraskuun 2021 lyhennyserästä alkaen kahden vuoden ajaksi siten, että laina-aika pitenee lyhennysvapaata vastaavan ajan. Lainan uuden lyhennysohjelman mukainen ensimmäinen lyhennys erääntyy maksettavaksi 30.11.2023. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pirkkolan Liikuntahalli Oy on rakennuttamassa Pirkkolan liikuntapuistoon kerrosalaltaan noin 9100 k-m² suuruisen kaksikerroksisen liikuntahallin. Halli mahdollistaa useiden liikuntalajien harrastamisen, kuten rytminen voimistelu, cheerleading, tanssi, padel, juoksu, koripallo, salibandy ja sulkapallo.

Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020, § 90 myöntää Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle 5 300 000 euron lainan osarahoituksena liikuntahallin rakentamisen rahoittamiseksi.

Hankkeen rakennussuunnitelmista tehdyt valitukset johtivat oikeusprosessiin, josta halliyhtiölle syntyi lisäkustannuksia sekä noin yhden vuoden aikaviive hankkeen toteuttamisessa.

Pirkkolan Liikuntahalli Oy ei lisäkustannusten vuoksi suoriudu välittömästi alkavista kaupungin myöntämän lainan lyhennyksistä, joten yhtiö anoo kaupungilta kahden vuoden lyhennysvapaata marraskuussa 2021 alkaviin, alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisiin, lyhennyseriin.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn lyhennysvapaan, kaupungin myöntämän lainan lyhennykset alkavat 30.11.2023 ja viimeinen lainan lyhennys on 30.11.2043.

Kuntalaki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle myönnettävän lyhennysvapaan perusteella.

Valtiontuki

Kaupungin Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle myöntämälle lainalle anottu lyhennysvapaa sisältää korkotukea. Pirkkolan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat ja koulut. Kaupungin myöntämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197). Kaupungin myöntämän lyhennysvapaan sisältämä korkotuki ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi