Kokoonpano, Helsingin seudun yhteistyökokous, valtuustokausi 2021-2025

HEL 2021-009550
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 110 §

Edustajat Helsingin seudun yhteistyökokouksessa valtuustokaudella 2021-2025

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi Helsingin seudun yhteistyökokoukseen valtuustokaudeksi 2021-2025 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhana Vartiaisen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarran ja kaupunginvaltuutettu Laura Korpisen. Lisäksi kansliapäällikkö Sami Sarvilinnalla on oikeus osallistua yhteistyökokouksen kokouksiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 31.4.2021, 413 § hyväksynyt Helsingin seudun yhteistyösopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen mukaisesti seudun yhteistyöhön osallistuvat seuraavat sopimuskunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo. Yhteistyöhön osallistuvat kumppanuuskuntina Porvoo, Lohja ja Siuntio. Sopimus- ja kumppanuuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kuntien yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Kunnat sitoutuvat poliittisen- ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen ja säännölliseen yhteistyöhön.

Helsingin seudun yhteistyökokous on sopimus- ja kumppanuuskuntien johtavien luottamushenkilöiden säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaelin, jossa käsitellään seudullisesti merkittäviä asioita. Yhteistyökokous voi esittelystä käsitellä kaikkia kunnan toimialaan kuuluvia asioita. Yhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne, seudun yhteinen edunvalvonta sekä tarvittaessa seudulliset palvelut. Yhteistyökokous käsittelee ja hyväksyy valtuustokausittain Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman maankäyttöä ja asumista koskevien osioiden osalta sekä tekee esityksen sopimuskuntien valtuustoille sen kuntakohtaisesta hyväksymisestä.

Yhteistyökokoukseen osallistuvat sopimus- ja kumppanuuskuntien kunnanvaltuustojen ja –hallitusten puheenjohtajat, yhteensä 34 luottamushenkilöä. Yhteistyökokouksen jäsenille ei nimetä varajäseniä. Yhteistyökokous voi päättää, että kokoukseen valitaan valtuustokaudeksi lisäksi 4-6 lisäjäsentä. Näistä 2-4 jäsentä edustaa pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja kaksi jäsentä KUUMA-seutua. Yhteistyökokous valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Seudun kuntien kunnan- ja kaupunginjohtajilla on oikeus osallistua yhteistyökokouksen kokouksiin.

Kuntavaalien jälkeen yhteistyökokouksen lisäjäsenistä on neuvoteltu Uudenmaan liiton vaalien valmistelutoimikunnassa, jossa puolueiden piirijärjestöjen toiminnanjohtajat ovat sopineet, että lisäpaikat jakaantuisivat vihreille, perussuomalaisille ja vasemmistoliitolle. Yksi lisäjäsenistä olisi Helsingistä: Laura Korpinen. Helsingin seudun yhteistyökokous päätti ensimmäisessä kokouksessaan 1.12.2021 lisäjäsenistä Uudenmaan liiton vaalien valmistelutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen osanottajille maksetaan kokouspalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen (kaupunginvaltuusto 23.6.2021, 213 §) mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 31023337:

inga.nyholm@hel.fi