Yhteistyösopimus, pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen päivittäminen

HEL 2021-009837
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 663 §

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen.

Sopimus korvaa aiemman, vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevan sopimuksen. Uusi sopimus on voimassa toistaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus nimesi pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän jäseniksi valtuustokaudeksi 2021-2025 pormestarin ja kansliapäällikön lisäksi apulaispormestarit.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun yhteistyö on pitkään pohjautunut pääkaupunkiseudun kaupunkien hyväksymään sopimukseen. Edellisen valtuustokauden sopimus solmittiin määräaikaiseksi ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2021 lopussa. Tämän johdosta sopimus on tarpeen uusia. Päivitetty sopimus vastaa oleellisilta osiltaan edelliskauden sopimusta. Siihen on tehty lähinnä eräitä teknisiä täsmennyksiä. Uuden sopimuksen ehdotetaan olevan voimassa toistaiseksi.

Yhteistyösopimuksessa sovitaan pääkaupunkiseudun kaupunkien eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteistyön tavoitteista ja organisoinnista. Yhteistyösopimuksen päämääränä on edistää kaupunkien välistä strategisen tason vuoropuhelua ja operatiivisen tason yhteistyötä.

Keskeisiä yhteistyökysymyksiä käsitellään pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä, joka koostuu Helsingin pormestarista ja kansliapäälliköstä, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginjohtajista sekä neljästä Helsingin, kolmesta Espoon ja kolmesta Vantaan ja yhdestä Kauniaisten nimeämästä luottamushenkilöstä. Yhteistyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään kahdesti vuodessa, pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien koollekutsumana. Sen puheenjohtajana toimii Helsingin pormestari. Yhteistyön koordinaatiosta vastaavat pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat. Helsingin kaupunki vastaa yhteistyöryhmän ja pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokousten sihteeritehtävistä yhdessä pääkaupunkiseudun sihteeristön kanssa. Lisäksi kaupunginjohtajat voivat perustaa toimialakohtaista operatiivisen tason yhteistyötä varten tarvittavan määrän pks-työryhmiä, joissa kaupunkeja edustavat pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien nimeämät kaupunkien edustajat.

Sopimuksella ei siirretä päätöstoimivaltaa yhteisille toimielimille, vaan yhteistyön edellyttämät kaupunkeja sitovat päätökset tehdään kunkin kaupungin omien määräysten mukaisesti.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat käsittelivät kokouksessaan 31.8.2021 päivitettyä sopimusta ja päättivät toimittaa sen hyväksyttäväksi kaikkiin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 31023337

inga.nyholm@hel.fi