Tutkimuslupa, EUARENAS, cities as arenas of political innovation in the strengthening of deliberative and participatory democracy

HEL 2021-009838
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 39

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä EUARENAS Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy - tutkimushankkeelle

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää professori ********** tutkimusluvan tutkimushankkeelle EUARENAS EUARENAS Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy -tutkimushankkeelle. Tutkimusyksikkönä toimii Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuskeskus. Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimuslupa on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Päätöksen perustelut

EUARENAS Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy - tutkimushanke tutkii, kuinka yhteiskunnalliset liikkeet yhdessä paikallishallinnon uudistusaloitteiden ja paikallisten kokeilujen kanssa voivat saada liikkeelle poliittisia muutoksia ja inklusiivisia ja osallistavia hallinnan muotoja. Hankkeen tulokset, etenkin konkreettisista tavoista vahvistaa osallistavaa ja keskustelevaa demokratiaa paikallistasolla, auttavat kiinnittämään huomiota myös kansalaisten ja poliittisen päätöksenteon väliseen yhä ilmeisempään ja kasvavaan kuiluun sekä EU:ssa että muualla. EUARENAS ylittää tieteenalojen ja asiantuntijuuksien rajoja ja kehittää kattavaa näkemystä sosiaalisesta muutoksesta ja oppimisesta. Se tuo myös yhteen eri toimijoita, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, kansalaisten osallistumista edistäviä tahoja ja hankkeen yliopistoja. Tutkimuksen ajanjakso on 1.1.2021-30.6.2024.

Helsingin kaupungin osalta keskeinen tutkimuskohde on alueosallisuustyö. Tutkimusyhteistyön kautta Helsingin kaupunki pystyy entistä paremmin kohdentamaan ja kehittämään kaupungin alueosallisuustyötä ja erilaisia kaupunkilaisosallisuuden keinoja linkittyen samalla vahvasti kansainväliseen kontekstiin. Tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään alueosallisuustyön kehittämisessä.

Pääasiallinen tutkimusaineisto kerätään alueosallisuustyöhön liittyvillä haastatteluilla, dokumenttianalyysillä, tilaisuuksien osallistujien havainnoinnilla sekä kyselyillä. Tarkemmat tutkimusmenetelmät sovitaan Helsingin kaupungin kanssa tutkimuksen aikana.

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä on tutkimuslupahakemus, tutkimustiivistelmä sekä aineistohallinnansuunnitelma. tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen asiakkaiden tunnistetietoja tai muita tunnistettavia tietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto tuhotaan 12 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 1.1.2021-30.6.2024 toiminta-ajat huomioiden.

- Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

- Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

- Henkilötietoja käsiteltäessä tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.

- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla tutkimuksen julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.
- Kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.
- Tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

- Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.