Katusuunnitelma, Kruununhaka, Pohjoisranta ja Siltavuorenranta, numero 31422/1

HEL 2021-009899
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 724 §

Siltavuorenranta välillä Välikatu−Pohjoisranta, Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta, katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Siltavuorenranta välillä Välikatu−Pohjoisranta sekä Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta katusuunnitelman nro 31422/1.

Lisäksi lautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Siltavuorenranta välillä Hakaniemensilta–Pohjoisranta on nykyinen pääkatu, joka uuden Hakaniemensillan myötä rakennetaan uudelle sijainnille. Osuus Välikatu–Hakaniemensilta on nykyisellä Hakaniemensillan alueella. Pohjoisranta on nykyinen tonttikatu. Kadun rakentamisen tavoitteena on mahdollistaa Hakaniemensillan rakentaminen. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12575 (tullut voimaan 12.4.2021). Katusuunnitelmassa on huomioitu asemakaavan nro 12575 liiteaineistona ollut liikennesuunnitelmaluonnos, päivätty 3.12.2019.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 12575 mukaisen Hakaniemensillan rakentaminen.

Suunnitelma

Siltavuorenranta välillä Välikatu−Pohjoisranta suunnitelmapiirustus nro 31422/1 (liite 3), muutettu 12.11.2021 (liite 4)

Siltavuorenranta välillä Hakaniemensilta−Pohjoisranta on pääkatu ja Siltavuorenranta välillä Välikatu–Hakaniemensilta on alueellinen kokoojakatu. Pääkadulla on kaksi ajokaistaa molemmille ajosuunnille. Ajoratojen reunoilla on bussipysäkit. Kadun itä- ja länsireunoilla on erotellut pyörätiet ja jalkakäytävät. Hakaniemensillalta tuleva baanatasoinen pyörätie kääntyy Hakaniemensillan jälkeen Välikadun suuntaan. Länsipuolen pyörätie jatkuu ajoradalla tultaessa Hakaniemensillalta Pohjoisrantaan. Siltavuorenrannan ylittävä valo-ohjaamaton suojatie Pohjoisrannan liittymän eteläpuolella poistuu. Kadun keskikaista ja osa erotuskaistoista kivetään. Pääasiassa erotuskaistat ovat viherkaistoja, joille istutetaan puita ja pensaskasvillisuutta.

Katuosuudella Siltavuorenranta välillä Välikatu–Hakaniemensilta on kolme ajokaistaa. Yksi Unioninkadun suuntaan sekä yksi Hakaniemensillan ja yksi Hakaniemensillan ja keskustan suuntaan. Kadun eteläreunalla on jalkakäytävä, jonka takana on tukimuuri. Kadun pohjoispuolella on jalkakäytävä ja baanatasoinen pyörätie. Erotuskaistat ovat viheralueita, joille istutetaan puita.

Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta suunnitelmapiirustus nro 31422/1 (liite 3), muutettu 12.11.2021 (liite 4)

Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta on yksisuuntainen asuntokatu, jonka pyöräily on sallittu molempiin suuntiin. Kadun eteläreunalla on pysäköintikaista ja jalkakäytävä sekä pohjoisreunalla vinopysäköintiä ja pysäköintikaistaa. Kadun erottaa Siltavuorenkadusta viherkaista ja kivetty erotuskaista, joille istutetaan puurivi ja korkeita pensaita.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31422/1 (liite 1) ja muutettu 12.11.2021 (liite 2).

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 18.8.−31.8.2021 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus asukkaille pidettiin verkkotilaisuutena 18.8.2021. Lisäksi alueen talouksiin jaettiin tiedotekirje postilaatikkojakeluna.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 5.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet nähtävillä 13.10.–26.10.2021 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmista on jätetty seitsemän muistutusta. Nähtävillä olon päätyttyä saapui vielä yksi kirje, jossa lähtökohtaisesti käsiteltiin samoja aiheita, kuin muistutuksissa.

Muistutusten käsittely

Muistutukset esitetään erillisessä liitteessä 6.

Muistutuksen perusteella katusuunnitelmaan lisättiin yliajettava kiveys Hakaniemensillalta Siltavuorenrantaan käännyttäessä.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 26 433 000 euroa, 1 998 euroa/m² (alv. 0 %).

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 67 500 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 10 01 02 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvä esirakentaminen ja 8 10 01 03 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §, 42 §, 43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 11 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.12.2021 § 708

07.12.2021 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 23137

heidi.m.piiroinen@hel.fi