Katusuunnitelma, Kruununhaka, Pohjoisranta ja Siltavuorenranta, numero 31422/1

HEL 2021-009899
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 708 §

Siltavuorenranta välillä Välikatu−Pohjoisranta, Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta, katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Siltavuorenranta välillä Välikatu−Pohjoisranta sekä Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta katusuunnitelman nro 31422/1.

Lisäksi lautakunta päättää määrätä tämän katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Siltavuorenranta välillä Hakaniemensilta–Pohjoisranta on nykyinen pääkatu, joka uuden Hakaniemensillan myötä rakennetaan uudelle sijainnille. Osuus Välikatu–Hakaniemensilta on nykyisellä Hakaniemensillan alueella. Pohjoisranta on nykyinen tonttikatu. Kadun rakentamisen tavoitteena on mahdollistaa Hakaniemensillan rakentaminen. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12575 (tullut voimaan 12.4.2021). Katusuunnitelmassa on huomioitu asemakaavan nro 12575 liiteaineistona ollut liikennesuunnitelmaluonnos, päivätty 3.12.2019.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 12575 mukaisen Hakaniemensillan rakentaminen.

Suunnitelma

Siltavuorenranta välillä Välikatu−Pohjoisranta suunnitelmapiirustus nro 31422/1 (liite 3), muutettu 12.11.2021 (liite 4)

Siltavuorenranta välillä Hakaniemensilta−Pohjoisranta on pääkatu ja Siltavuorenranta välillä Välikatu–Hakaniemensilta on alueellinen kokoojakatu. Pääkadulla on kaksi ajokaistaa molemmille ajosuunnille. Ajoratojen reunoilla on bussipysäkit. Kadun itä- ja länsireunoilla on erotellut pyörätiet ja jalkakäytävät. Hakaniemensillalta tuleva baanatasoinen pyörätie kääntyy Hakaniemensillan jälkeen Välikadun suuntaan. Länsipuolen pyörätie jatkuu ajoradalla tultaessa Hakaniemensillalta Pohjoisrantaan. Siltavuorenrannan ylittävä valo-ohjaamaton suojatie Pohjoisrannan liittymän eteläpuolella poistuu. Kadun keskikaista ja osa erotuskaistoista kivetään. Pääasiassa erotuskaistat ovat viherkaistoja, joille istutetaan puita ja pensaskasvillisuutta.

Katuosuudella Siltavuorenranta välillä Välikatu–Hakaniemensilta on kolme ajokaistaa. Yksi Unioninkadun suuntaan sekä yksi Hakaniemensillan ja yksi Hakaniemensillan ja keskustan suuntaan. Kadun eteläreunalla on jalkakäytävä, jonka takana on tukimuuri. Kadun pohjoispuolella on jalkakäytävä ja baanatasoinen pyörätie. Erotuskaistat ovat viheralueita, joille istutetaan puita.

Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta suunnitelmapiirustus nro 31422/1 (liite 3), muutettu 12.11.2021 (liite 4)

Pohjoisranta välillä Välikatu−Siltavuorenranta on yksisuuntainen asuntokatu, jonka pyöräily on sallittu molempiin suuntiin. Kadun eteläreunalla on pysäköintikaista ja jalkakäytävä sekä pohjoisreunalla vinopysäköintiä ja pysäköintikaistaa. Kadun erottaa Siltavuorenkadusta viherkaista ja kivetty erotuskaista, joille istutetaan puurivi ja korkeita pensaita.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31422/1 (liite 1) ja muutettu 12.11.2021 (liite 2).

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 18.8.−31.8.2021 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus asukkaille pidettiin verkkotilaisuutena 18.8.2021. Lisäksi alueen talouksiin jaettiin tiedotekirje postilaatikkojakeluna.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 5.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet nähtävillä 13.10.–26.10.2021 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmista on jätetty seitsemän muistutusta. Nähtävillä olon päätyttyä saapui vielä yksi kirje, jossa lähtökohtaisesti käsiteltiin samoja aiheita, kuin muistutuksissa.

Muistutusten käsittely

Muistutukset esitetään erillisessä liitteessä 6.

Muistutuksen perusteella katusuunnitelmaan lisättiin yliajettava kiveys Hakaniemensillalta Siltavuorenrantaan käännyttäessä.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 26 433 000 euroa, 1 998 euroa/m² (alv. 0 %).

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 67 500 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 10 01 02 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvä esirakentaminen ja 8 10 01 03 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §, 42 §, 43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 11 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 07.12.2021 § 686

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 23137

heidi.m.piiroinen@hel.fi