Toivomusponsi, Pasilan messukeskuksen sisäänkäynnin ja kongressitilojen esteettömyys

HEL 2021-009907
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 523 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi esteettömästä sisäänkäynnistä ym. Pasilan Messukeskukseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään Messukeskuksen uuden sisäänkäynnin rakentamisen ja kongressitilojen laajentamisen mahdollistavan asemakaavan muutoksen 8.9.2021 § 258 kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan Pasilan Messukeskuksen uuden sisäänkäynnin ja kongressitilojen laajennuksen rakentamisen yhteydessä pyydetään kiinnittämään erityistä huomioita tilojen esteettömyyteen asiakkaiden liikkumisen helpottamiseksi.

Ponnesta on saatu vanhus- ja vammaisneuvoston sekä kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa: Valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettömyydestä sovelletaan myös maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen palvelu-ja liikerakennuksen korjaus- ja muutostyöhön ja laajentamiseen siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen on tarkoituksenmukaista.
Messukeskuksen muutosten tulee parantaa esteettömyyttä ja uusien sisäänkäyntien tulee olla esteettömiä. Tämä varmistetaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Messukeskuksessa, kuten muissakin esteettömyyden erikoistason kohteissa pääsuunnittelija laatii esteettömyysselvityksen. Esteettömyyden suunnittelua ohjaavat rakennusvalvonta ja esteettömyysasiamies.

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto puoltavat ponnen tavoitetta. Vammaisneuvoston lausunnossa on lisäksi mainittu monia teknisiä yksityiskohtia, jotka lisäävät rakennusten käytettävyyttä kaikille ja erityisesti liikunta-, kuulo- tai näkökyvyn vajavuuksia omaavien henkilöiden osalta. Esteetön pääsy Messukeskukseen on tärkeää, koska Messukeskuksessa järjestetään hyvin erilaisia tilaisuuksia, mm. kaupungin massarokotuksissa yksi toimipaikka on ollut Messukeskuksessa. Vammaisneuvosto esittää myös, että Messukeskuksen pääsisäänkäynnin rakentamista seuraamaan perustettaisiin erityinen seurantaryhmä, vaikka rakennus ei ole kaupungin oma hanke. Ajatus on kannatettava ja toive on välitetty tiedoksi rakennusvalvontapalveluille, vaikkei se ole luonteeltaan velvoittava yksityisten hankkeiden osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 131

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettömyydestä sovelletaan myös maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen palvelu-ja liikerakennuksen korjaus- ja muutostyöhön ja laajentamiseen siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen on tarkoituksenmukaista. Messukeskuksen muutosten tulee parantaa esteettömyyttä ja uusien sisäänkäyntien tulee olla esteettömiä. Tämä varmistetaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Messukeskuksessa, kuten muissakin esteettömyyden erikoistason kohteissa pääsuunnittelija laatii esteettömyysselvityksen. Esteettömyyden suunnittelua ohjaavat rakennusvalvonta ja esteettömyysasiamies.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Lausunto, Vanhusneuvosto, 18.1.2022
3. Lausunto, Vammaisneuvosto, 15.2.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.