Vuokraus, tilavuokra, Ensi linja 1a, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

HEL 2021-009986
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Vuokraus, tilat, Ensi linja 1a, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Ensi Linja 1a, 00530 Helsinki(Ratu 2133), olevasta Helsingin Yrityslinnasta, yhteensä 724 m2, kaupunginkanslian elinkeino-osaston NewCo Helsingin yritysneuvontatiimin käyttöön siten, että pääomavuokra on 18,10euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra on 3,91euroa/m²/kk, arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 22,51euroa/m²/kk.

Vuokra on yhteensä 16 297,24 euroa/kk ja 195 566,88 euroa/v.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä arvonlisäveroton hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa 1.6.2021. Irtisanomisaika on 1 kuukautta.

Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritystiimi NewCo Helsinki jää Ensi Linja 1 vuokralaiseksi 1.6.2021 alkaen 31.5.2022 asti yhden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Järjestely liittyy Elinkeino-osaston mahdolliseen muuttoon keväällä 2022, jolloin yritystiimi NewCo Helsinki muuttaa Elinkeino-osaston mukana uusiin toimitiloihin. Tiloja etsitään parhaillaan.

Päätös tullut nähtäväksi 09.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö