Valtuustoaloite, viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille

HEL 2021-010023
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 673 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien viitoitus- ja opastusjärjestelmää pyöräteille koko kaupunkiin

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Otso Kivekäs: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Näin ollen pyöräliikennettä kehitetään viittä keskeistä suunnittelukriteeriä noudatellen: turvallisuus, suoruus, kattavuus, vaivattomuus ja miellyttävyys. Laadukkaan pyöräliikenteen opastamisen tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.

Helsingin pyöräliikenteen opastukseen on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2021. Suunnitelma on tehty karttapohjaiselle käyttöliittymälle, ja siinä on määritelty opastettavat kohteet ja niihin opastetut reitit. Yleissuunnitelman pohjalta on tekeillä ensimmäiset tarkemmat, alueelliset pyöräliikenteen opastussuunnitelmat. Ensimmäisinä suunnittelukohteina ovat Lauttasaari sekä koko Itä-Helsinki. Pyöräliikenteen opastus on tavoitteena toteuttaa näille alueille vuoden 2022 aikana. Lauttasaaren ja Itä-Helsingin suunnitelmien valmistuttua suunnittelua jatketaan muualle Helsinkiin. Tavoitteena on, että kattava pyöräliikenteen opastus toteutetaan koko Helsinkiin lähivuosien aikana. Suunnitelmat ovat periaatteiltaan Oulun järjestelmän kaltaisia, ja pääosin pyöräliikenteen opastamiseen käytetään uuden tieliikennelain mahdollistamia pyöräliikenteen suunnistustauluja.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 12.5.2020 kokouksessaan Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020. Suunnitelman tavoitteena on uudistaa nykyinen puutteellinen ulkoilureittiverkoston opastus. Myös Keskuspuiston opastuksen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta edistetään määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on aloittaa Keskuspuiston opastuksen toteutus vuoden 2022 aikana.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Anniina Iskanius ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 8.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa Helsinki on ottanut tavoitteeksi nostaa pyöräliikenteen osuutta nykyisestä 11 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Pyöräilyinfraan tehdyistä panostuksista huolimatta kulkumuodon suosio ei ole noussut vuodesta 2014.

Pyöräliikenteen osuutta kulkumuodoista kannattaa kuitenkin tavoitella: se tukee myös liikkumisohjelman tavoitteita ja tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden vähentää omaa hiilijalanjälkeään. Tutkimuksen mukaan pyöräilyyn tehdyt investoinnit tuottavat taloushyötyjä lähes kahdeksankertaisen määrän.

Sähköpyörien suosion nopea kasvu mahdollistaa myös pyörällä kuljettavat pidemmät matkat ja tekevät pyöräilystä aiempaa houkuttelevamman vaihtoehdon autolle tai julkiselle liikenteelle.

Kynnystä pyörän valitsemiseksi nostaa kuitenkin puutteelliset opasteet ja kokonaan puuttuva viitoitusjärjestelmä. Oulun seudulla käytössä oleva uuden tieliikennelain mukainen opastusjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Opastusjärjestelmä koostuu autoliikenteestä tutuista suunnistus- ja etäisyystauluista sekä perinteisistä viittaopasteista.

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt päätöksen Keskuspuiston opasteiden uusimiseksi. Keskuspuiston läpi suuntautuu kuitenkin vain pieni osa pyörämatkoista. Viitoitus- ja opastusjärjestelmä tarvitaan koko kaupungissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tutkitaan mahdollisuutta ryhtyä pikaisiin toimiin Helsingin viitoitus- ja opastusjärjestelmän luomiseksi Oulun seudun mallin pohjalta."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 7.12.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Jenni Huovinen, suunnittelija: 09 310 37461

jenni.huovinen@hel.fi