Toivomusponsi, Lauttasaaren lähipalveluiden mitoituksen lisääminen Koivusaaren asemakaavan muutoksessa

HEL 2021-010124
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 521 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Lauttasaaren lähipalveluiden mitoituksen lisäämisestä Koivusaaren asemakaavan muutoksessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2021 § 270 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään Koivusaaren asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan Koivusaaressa ei ole kaupungin kaikkia lähipalveluja tarjolla, joten valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta tutkimaan, onko tarvetta lisätä palveluiden mitoitusta Lauttasaaressa kuten mm. terveys-, koulu-, kirjasto-, liikuntapalvelut, joiden tarve alueella lisääntyy.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.

Lausunnoissa käydään seikkaperäisesti läpi kunkin toimialan nykyiset palvelut ja toimipisteet sekä tulevat, suunnitteilla olevat hankkeet. Kaupunginhallitus toteaa lausuntoihin viitaten seuraavaa:

Koivusaaren asemakaavan mahdollistama asukasmäärä on noin 5 000 asukasta, joten Koivusaari ei ole aluekokonaisuutena niin suuri, että sen asukaspohjalla pystyttäisiin järjestämään kaikki julkiset palvelut Koivusaaressa.

Koivusaaressa asuu viimeisimmän väestöennusteen mukaan
vuonna 2036 alle kouluikäisiä noin 240, ala-asteikäisiä noin 150 ja yläkouluikäisiä noin 50. Kaiken kaikkiaan on arvioitu, että alueella tarvitaan paikkoja reilulle 300 päiväkoti-ikäiselle ja noin 400 ala-asteikäiselle. Lisäksi tarvitaan enimmillään noin 250 oppilaalle ylä-asteen opetusta, mutta tämä vasta 2040-luvulla.

Lauttasaareen jo toteutettujen palvelujen ohella Koivusaareen on suunniteltu ala-aste 1 - 6-luokkalaisille ja päiväkoti. Se voi käyttää viereisen puiston pallokenttää ja pelialuetta päivisin. Koivusaaren päiväkodin ja koulun tilatarpeen huippujen arvioidaan ajoittuvan eri aikoihin, joten, jos tilat suunnitellaan jo alusta saakka eri ikäisten lasten käyttöön sopiviksi, niiden käyttö on sujuvaa ja muuntuvaa. Iltaisin alueet ja tilat ovat asukkaiden käytettävissä. Koivusaaren pohjoisosassa osana asuinkorttelia on lisäksi tilanvaraus toiselle päiväkodille.

Koivusaaren 7-9 luokkalaisten opetuksesta huolehtii sopimuskouluna Lauttasaaren Yhteiskoulu, jonka laajennuksen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2022.

Koivusaaren ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden järjestämisessä on mahdollista tukeutua Lauttasaaressa sijaitseviin ruotsinkielisiin päiväkoteihin sekä Drumsö lågstadieskolaniin (Tallbergin puistotie 12), jonka perusparannus on tarkoitus tehdä vuosina 2024 - 2025.

Lisäksi koulu- ja päiväkotitilojen laajentamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa on tutkittu Lauttasaaren kirjaston tontilla (Pajalahdentie 10) ja sen ympäristössä. Palvelutilojen tarpeen kasvaessa alueelle voitaisiin käynnistää asemakaavan muutos, jolla mahdollistettaisiin monitoimitalon sijoittaminen alueelle. Uudessa rakennuksessa voisi olla koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotiloja. Koulu- ja päiväkotitilojen riittävyyttä asukasmäärän kasvaessa Koivusaaressa ja Lauttasaaressa tarkastellaan jatkuvasti yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan tilapalveluiden kanssa.

Koivusaaressa ja Lauttasaaressa asuvien sosiaali- ja terveyspalvelut on suunniteltu sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti toimipisteisiin, jotka sijaitsevat metroaseman lähellä tai ovat muuten helposti saavutettavia joukkoliikenteellä.

Koivusaareen ei ole suunniteltu erillisiä sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja. Koivusaaren asemakaavassa Koivusaaren keskustan kortteleissa 31164 ja 31165 korttelialueille saa sijoittaa palvelutiloja. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen peruspalvelut, kuten terveysasema ja suun terveydenhuollon palvelut, tarjotaan Lauttasaaren terveysasemalla. Laajemmat terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut tullaan tarjoamaan Kampin tulevassa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa (Salomonkatu 8 a), joka valmistunee vuonna 2027. Lapsiperheiden palveluista äitiys- ja lastenneuvolan palvelut tarjotaan Lauttasaaren terveysasemalla ja muut perhekeskuspalvelut Kampin perhekeskuksessa (Malminkatu 3 F). Palvelut mitoitetaan siten, että ne kattavat palvelualueen väestönkasvun. Senioripalveluiden palvelukeskustoimintaa tuotetaan Kampissa.

Koivusaaren liikuntapalvelujen erityispiirteenä on veneilyyn ja muuhun vesiurheiluun liittyvät erinomaiset harrastusmahdollisuudet alueella toimivissa venekerhoissa ja satamissa palveluineen. Edellä kuvattujen puistoon ja uuden koulun yhteyteen tulevien liikuntapaikkojen ja tilojen lisäksi Lauttasaareen Ruukinlahdenpuiston länsiosaan on kaavassa suunniteltu uusi liikuntapaikka, joka mahdollistaa tekonurmipäällysteisen pallokentän ja talvikaudeksi pystytettävän ylipaine- eli kuplahallin sijoittamisen Lauttasaarentien varteen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 26.04.2022 § 259

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Koivusaaren asemakaavan mahdollistama asukasmäärä on n. 5 000 asukasta. Koivusaari ei ole aluekokonaisuutena niin suuri, että sen asukaspohjalla pystyttäisiin järjestämään kaikki julkiset palvelut Koivusaaressa. Koivusaareen on suunniteltu ala-aste 1 - 6-luokkalaisille ja päiväkoti. Koivusaaren pohjoisosassa osana asuinkorttelia on lisäksi tilanvaraus toiselle päiväkodille. Koivusaaren eteläosaan Leppäsaaren puistoon on suunniteltu lähiliikuntatiloja, mm. pallokenttä koulun tarpeisiin ja Koivusaaren asukkaiden käyttöön. Koulurakennukseen on suunniteltu liikuntasali. Koivusaaren liikuntapalvelujen erityispiirteenä on veneilyyn ja muuhun vesiurheiluun liittyvät erinomaiset harrastusmahdollisuudet alueella toimivissa venekerhoissa ja niiden toimintaan rakennettavissa satamissa palveluineen.

Koivusaaren kaupalliset palvelut tulevat olemaan tavanomaista paremmat ja palvelevat myös lauttasaarelaisia. Ikea-hankkeen toteutuessa Koivusaaren keskustaan tulee tavaratalon lisäksi paljon muita kaupallisia palveluita, mm. vähittäistavarakauppa, pienempiä erikoisliikkeitä ja uutta ravintolatarjontaa.

Koivusaaren ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden järjestämisessä on mahdollista tukeutua Lauttasaaressa sijaitseviin ruotsinkielisiin päiväkoteihin sekä Drumsö lågstadieskolaniin.

Lauttasaaressa on rakennettu lähivuosina uusia kouluja ja päiväkoteja. Isokaaren varteen valmistui uusi päiväkoti Lauttasaari-Daghemmet Drumsö (Isokaari 30) v. 2019. Rakennuksessa on 250 päivähoitopaikkaa.

Vattuniemen ala-asteen koulu ja päiväkoti (Vattuniemenkatu 23) valmistuivat v. 2019 ja rakennuksessa on liikuntasali. Rakennuksessa on n. 600 oppilaspaikkaa 1 - 6-luokkalaisille ja n. 200 päivähoitopaikkaa.

Lauttasaaren yhteiskoulun (Isokaari 19) opiskelutiloja (yläaste ja lukio) on tarkoitus laajentaa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti n. 2 400 k-m2. Laajennus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2022 - 2024. Koulurakennukseen valmistui uusi liikuntahalli v. 2019 ja rakennuksessa on myös uimahalli.

Drumsö lågstadietin (Tallbergin puistotie 12) koulun perusparannus on tarkoitus tehdä vuosina 2024 - 2025.

Vattuniemen keskuksen valmisteilla olevassa asemakaavan muutoksessa (nro 12701) on Särkiniementien varteen (Särkiniementie 28) suunniteltu koulu ja päiväkoti (8 000 k-m2). Koulu ja päiväkoti on suunniteltu nykyisen päiväkoti Särjen tontille tonttia hieman laajentaen. Koulurakennus on mitoitettu n. 500:lle oppilaalle ja n. 200:lle päiväkotilaiselle. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti 31116/3 on merkitty Y-korttelialueeksi. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville 16.11.2021.

Lisäksi koulu- ja päiväkotitilojen laajentamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa on tutkittu Lauttasaaren kirjaston tontilla (Pajalahdentie 10) ja sen ympäristössä. Palvelutilojen tarpeen kasvaessa alueelle voitaisiin käynnistää asemakaavan muutos, jolla mahdollistettaisiin monitoimitalon sijoittaminen alueelle. Uudessa rakennuksessa voisi olla koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotiloja.

Koulu- ja päiväkotitilojen riittävyyttä asukasmäärän kasvaessa Koivusaaressa ja Lauttasaaressa tarkastellaan jatkuvasti yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan tilapalveluiden kanssa.

Koivusaaressa ja Lauttasaaressa asuvien sosiaali- ja terveyspalvelut on suunniteltu sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti toimipisteisiin, jotka sijaitsevat metroaseman lähellä tai ovat muuten helposti saavutettavia joukkoliikenteellä.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen peruspalvelut, kuten terveysasema ja suun terveydenhuollon palvelut tarjotaan Lauttasaaren terveysasemalla. Laajemmat terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut tullaan tarjoamaan Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksessa (Salomonkatu 8 a). Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuu vuonna 2027 metroaseman viereen hyvien yhteyksin päähän Koivusaaresta ja Lauttasaaresta. Lapsiperheiden palveluista äitiys- ja lastenneuvolan palvelut tarjotaan Lauttasaaren terveysasemalla ja muut perhekeskuspalvelut Kampin perhekeskuksessa (Malminkatu 3 F). Palvelut mitoitetaan siten, että ne kattavat palvelualueen väestönkasvun.

Senioripalveluiden palvelukeskustoimintaa tuotetaan Kampissa. Kivelän korvaava seniorikeskustoiminta tulee sijoittumaan Kalasatamaan. Koivusaareen ei ole suunniteltu erillisiä sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja. Koivusaaren asemakaavassa Koivusaaren keskustan kortteleissa 31164 ja 31165 (K-1, K-2) korttelialueille saa sijoittaa palvelutiloja.

Lauttasaaren liikuntapalveluja on viime vuosina lisätty mm. uuden liikuntasalin rakentamisella Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen (2020). Lauttasaaren urheilupuistoa (Pyrkka) on jatkuvasti kehitetty monipuolisemmaksi. Uusimpia toteutettuja hankkeita ovat mm. tekojäärata kaukaloon ja kuntoportaat. Padel-kentät on toteutettu urheilupuiston viereen yksityisenä hankkeena. Ruukinlahdenpuistoon on suunniteltu tekonurmikenttä, joka talvisin katetaan kuplahallilla. Kentän ja kuplahallin mahdollistava asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 22.3.2022.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.03.2022 § 68

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta lähipalvelujen mitoituksesta Koivusaaressa seuraavan lausunnon:

Koivusaaren asemakaavamuutos mahdollistaa noin 195 000 k-m² asuntorakentamista, joka tarkoittaa noin 5 000 uuden asukkaan asuinalueen rakentumista. Koivusaaren asemakaavassa on yksi julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Lisäksi alueen pohjoisosassa on mahdollisuus toteuttaa asuntorakentamisen yhteyteen tilat päiväkodille.

Julkisten lähipalveluiden kortteliin voi toteuttaa päiväkoti-koulurakennuksen, jonka laajuus on 8 000 k-m². Rakennus suunnitellaan suomenkielisen varhaiskasvatuspalveluiden ja perusopetuksen ala-asteenopetuksen järjestämiseen. Koulu ja päiväkoti voivat toiminnassaan käyttää vieressä olevan puistoalueen pallokenttää ja pelialueita päivisin. Koulu- ja päiväkotirakennuksen sisä- ja ulkotilat ovat alueen asukkaiden käytössä varsinaisten toiminta-aikojen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin.

Koivusaaren päiväkodin ja koulun tilatarpeen huippujen arvioidaan ajoittuvan eri aikoihin. Tästä syystä monitoimirakennuksen tiloja on mahdollista käyttää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen muuttuviin tarpeisiin, kun jo rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen muunneltavuus eri-ikäisten lasten käyttöön.

Koivusaaren kaavassa on lisäksi mahdollistettu 700 k-m². eli arviolta noin 70 lapsen päiväkotitilojen rakentaminen asuinkortteliin Koivusaaren pohjoisosassa. Kivijalkapäiväkodin toiminta voi olla yksityisen järjestämää tai kunnallinen päiväkoti.

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka järjestää nykyään Lauttasaaren sekä jatkossa myös Koivusaaren 7-9 luokka-asteiden opetusta. Lauttasaaren Yhteiskoulu Koulun laajennuksen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2022.

Mikäli kuitenkin tulevaisuudessa kasvava asukasmäärä vaatii tarkastelemaan Lauttasaaren ja Koivusaaren oppilaaksiottoalueita 7-9 luokkien osalta, on Lauttasaaren puolella Vattuniemessä suunniteltu kaavavaraus palvelurakennukselle, jolloin on mahdollista arvioida kaupungin oman yhtenäisen peruskoulun perustamista. Kaavoituksen kanssa on käyty edelleen keskustelua myös tulevista mahdollisista lisätarpeista kasvatuksen ja koulutuksen palveluja varten.

Koivusaaren ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden järjestämisessä on mahdollista tukeutua Lauttasaaressa sijaitseviin ruotsinkielisiin päiväkoteihin sekä Drumsö lågstadieskolaniin.

Alueena Koivusaari kuuluu Lauttasaaren peruspiiriin ja erityisesti alueen rakentumisen alkuvaiheessa suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös Lauttasaaren alueella oleviin palveluihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut aktiivisesti kaavoitusyhteistyöhön sekä kaupunginkanslian Koivusaaren alueprojektin työskentelyyn kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelutarpeiden arvioinnissa ja tonttitarpeiden määrittelyssä. Tämä työskentely jatkuu, kun alueen toteuttaminen etenee. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hyödyntänyt palvelutilojen tarpeen arvioinnissa väestöennusteita sekä tietoja alueelle kaavoitettavasta uudesta asuinkerrosalasta. Tällä hetkellä on arvioitu, että alueella tarvitaan paikkoja reilulle 300 päiväkoti-ikäiselle ja noin 400 ala-asteikäiselle. Lisäksi tarvitaan enimmillään paikkoja noin 250 yläasteikäiselle, mutta tämä tarve on vasta 2040 luvulla.

Talousarvioehdotuksen 2023 valmistelun yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää talonrakentamisohjelmaan vuosille 2023-32 koulu-päiväkotirakennushanketta, jonka laajuus on noin 7000 brm2. Monitoimirakennuksen toteuttamista esitetään aikaisintaan vuosille 2032-33. Koivusaaressa asuu viimeisimmän väestöennusteen mukaan ennustekauden lopussa vuonna 2036 alle kouluikäisiä noin 240, ala-asteikäisiä noin 150 ja yläkouluikäisä 50. Tästä syystä monitoimirakennuksen oikea-aikaista toteuttamista tulee vielä jatkossa tarkentaa. Kasvatus ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että alueelta löytyy sijoituspaikka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön väliaikaiselle paviljonkirakennukselle, mikäli se alueen väestönkasvun tai palvelukäytön kasvun takia osoittautuu tarpeelliseksi ennen varsinaisen monitoimitalon rakentamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.03.2022 § 55

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien Koivusaaren lähipalveluja ja palvelujen mitoitusta Lauttasaaressa:

” Toivomusponnessa todetaan, että Koivusaaressa ei ole kaupungin kaikkia lähipalveluja tarjolla ja esitetään tutkittavaksi, onko tarvetta lisätä palveluiden mitoitusta Lauttasaaressa, kuten muun muassa terveys-, koulu-, kirjasto-, liikuntapalveluita, joiden tarve alueella lisääntyy.

Koivusaaren alueella asuvien sosiaali- ja terveyspalvelut on suunniteltu sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti toimipisteisiin, jotka sijaitsevat metroasemien läheisyydessä ja ovat helposti saavutettavia joukkoliikenteellä.

Lapsiperheiden palveluista äitiys- ja lastenneuvolan palvelut tarjotaan Lauttasaaren terveysasemalla. Muut perhekeskuspalvelut tarjotaan Kampin perhekeskuksessa (Malminkatu 3 F).

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen peruspalvelut, kuten terveysasemapalvelut ja suun terveydenhuollon palvelut, tarjotaan Lauttasaaren terveysasemalla. Laajemmat terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut tullaan tarjoamaan Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksessa (Salomonkatu 8 a). Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuu vuonna 2027. Palvelut mitoitetaan siten, että ne kattavat palvelualueen väestönkasvun.

Senioripalvelujen palvelukeskustoimintaa tuotetaan Kampissa. Kivelän korvaava seniorikeskustoiminta tulee sijoittumaan Kalasatamaan. Kotipalvelun toimipisteet sijaitsevat Lauttasaaressa.

Koivusaareen ei ole suunniteltu erillisiä sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja. Jos Koivusaareen toteutetaan kaupungin yhteinen palvelupiste, sinne voidaan tarpeen mukaan tuoda jalkautuvia sosiaali- ja terveyspalveluja, ja sen yhteyteen olisi hyvä saada myös esimerkiksi kotihoidon taukotila.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan palvelut ja palvelutilat on mitoitettu kattamaan Koivusaaren palvelutarpeen eikä palvelujen mitoitusta ole tarve lisätä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Toimivilla ja riittävän hyvin saavutettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on myönteinen vaikutus asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.03.2022 § 48

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon:

Metroaseman ympärille rakentuvan merellisen Koivusaaren kaavoituksen mahdollistama noin 5 000 asukasta ei ole riittävä väestöpohja tuottamaan kaikkia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita Lauttasaaren peruspiiriin kuuluvalla Koivusaaren osa-alueella.

Koivusaaren tärkeimmät virkistyspalvelut liittyvät veneilyyn ja sinne sijoittuu yhteensä noin 500 venepaikkaa. Liikuntapaikkoja tulee Koivusaareen rakennettavan koulun liikuntasalin ilta- ja vapaa-ajankäytön myötä ja Leppäsaarenpuistossa puistoalueelle koululaisten käyttöön päivisin suunnittelut kenttä ja pelialueet ovat myös asukkaiden käytössä.

Lauttasaareen Ruukinlahdenpuiston länsiosaan on suunnittelu uusi liikuntapaikka kaavassa, joka mahdollistaa tekonurmipäällysteisen pallokentän ja talvikaudeksi pystytettävän ylipaine- eli kuplahallin sijoittamisen Lauttasaarentien varteen.

Lauttasaaren palveluiden tarpeisiin ja mitoitukseen liittyen vuonna 2017 aloitettiin Lauttasaaressa nykyisen kirjaston ja nuorisotalon tonttiin liittyen kaavoitus, jolla varaudutaan palvelutilojen tarpeen kasvuun ja mahdollistetaan Lauttasaareen monitoimitalo. Uuteen rakennukseen ajateltiin sijoittuvan koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotiloja. Kaava ei ole vielä edennyt kaavaluonnokseen tai kaavaehdotukseen. Rakennuksen suunnittelua ei ole vielä aloitettu ja rakentamisen ajankohta ja vaiheistus on auki. Nykyinen rakennus on valmistunut vuonna 1986, joten rakennuksen teknisen käyttöiän, elinkaaren ja elinjakson puolesta tulevien tarpeiden suunnittelu on ajankohtaista. Alueittaisessa väestöennusteessa Koivusaaren rakentuminen alkaa näkyä 2030-luvulla, joten sen huomioiminen on mahdollista.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. rahoitusjohtaja
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi