Toivomusponsi, liittymäratkaisun toteuttamisen vaiheistaminen ja toteuttamistavan neuvottelumahdollisuus Koivusaaren asemakaavassa

HEL 2021-010132
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 520 §

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi liittymäratkaisun toteuttamisen vaiheistamisesta ja toteuttamistavan neuvottelumahdollisuudesta Koivusaaren asemakaavassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2021 § 270 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään Koivusaaren asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan selvitetään mahdollisuudet vaiheistaa Koivusaaren toteutusta siten, että liittymäratkaisu toteutetaan myöhäisessä vaiheessa, jotta toteutustavasta on mahdollisuus neuvotella mikäli valtio osoittaisi siihen halukkuutta.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus toteaa lautakunnan lausuntoon viitaten, että
liittymän suunnittelu on ollut vireillä pitkään ja sitä on tehty yhdessä valtion eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Väyläviraston kanssa. Liittymää on mm. pienennetty ja kaavassa esitetty tilanvarausratkaisu on syntynyt em. yhteistyön tuloksena. Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistetty Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan laatiminen, jonka tarkastelualue ulottuu aina Salmisaaresta Koivusaaren liittymään asti. Osayleiskaavatyössä tarkastellaan edelleen liikennejärjestelmää ja mahdollisuuksia maankäytön ja väylän suunnitteluun Länsiväylän varrella.

Sinänsä liittymäratkaisu on mahdollista toteuttaa vaiheittain ja ensimmäisenä tulee toteutukseen Lauttasaaresta Koivusaareen johtava Vaskilahdenkatu. Sen sijaan Koivusaaren eritasoliittymän pohjoispuoleisten ramppien rakentaminen ajoittuu väistämättä muutamaa vuotta myöhemmäksi, sillä alueella on tehtävä paljon esirakentamista. Pysyvää ajoyhteyttä ei myöskään tarvita ennen kuin Koivusaaren puistokatu ja risteyssilta on rakennettu Länsiväylän kohdalle. Valtion puolesta on ilmaistu halukkuus neuvotella liittymän toteuttamisen yksityiskohdista, mutta aiemmin vuonna 2016 esillä ollutta vaihtoehtoa toteuttaa liittymä katumaisena tasoratkaisuna ei ole pidetty mahdollisena, koska Länsiväylä on moottoritie, jonka nopeudet ja liikennemäärät ovat suuria.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 03.05.2022 § 276

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Koivusaaren eritasoliittymää on suunniteltu yhteistyössä valtion (ELY-keskus, Väylävirasto) Koivusaaren osayleiskaavasta lähtien. Liittymäratkaisua on suunniteltu Länsiväylän aluevaraussuunnitelmassa ja sen jälkeen tiesuunnitelman luonnoksessa ja liittymän tilanvarausta on osayleiskaavavaiheessa pienennetty mm. poistamalla risteyksen läpi kulkevat rinnakkaisrampit ja pienentämällä liityntäramppien geometriaa. Asemakaavassa esitetty tilanvaraus Länsiväylälle (LT) on valtion kanssa neuvotellun mukainen.

Länsiväylällä tulee olla eritasoliittymä suurten liikennemäärien vuoksi, joten vaihtoehtona ei voi olla tasoliittymä. Länsiväylä on moottoritie. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittu alustava tiesuunnitelma ei liittymäramppien osalta täytä kaikkia suunnitteluohjeen mukaisia vaatimuksia, mutta tällainen ratkaisu on hyväksytty ELY-keskuksessa ja Väylävirastossa. Valtio on osoittanut asemakaavoituksen aikana halukkuutta neuvotella eritasoliittymän toteutustavasta.

Risteys on sijoitettu Koivusaaren länsipuolelle niin, että Lauttasaaresta Koivusaareen johtava Vaskilahdenkatu voidaan rakentaa suunnitellulle paikalleen Länsiväylän eteläpuolelle ja Länsiväylän liityntärampit eivät sijoitu liian lähelle Lauttasaaressa sijaitsevia asuinkortteleita. Valittu risteystyyppi Länsiväylälle on Koivusaaren kaupunkirakenteen kannalta luonteva, koska liittymärampit eivät pilko Koivusaaren keskustakortteleita liian pieniin osiin ja Koivusaaren puistokatu jatkuu Länsiväylän yli yhtenäisenä katutilana korttelirakenteen rajaamana.

Koivusaareen tarvitaan katuyhteys Lauttasaaresta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, joten Vaskilahdenkatu rakennetaan niin pian kuin mahdollista. Katu sijoittuu moottoritien erkanemisrampin kohdalle. Kadun rakentamisen aikana Espoosta ajetaan läntiseen Lauttasaareen Lemislahden liittymän ja Lauttasaarentien kautta. Se miten Länsiväylältä järjestetään väliaikainen ajoyhteys Vaskilahdenkadulle, ei ole vielä tiedossa. Tähän vaikuttavat muut rakennustyöt ja liikenteelliset tarpeet.

Koivusaaren eritasoliittymän pohjoispuoleisten ramppien rakentaminen ajoittuu väistämättä muutamaa vuotta myöhemmäksi, sillä alueella on tehtävä paljon esirakentamista. Pysyvää ajoyhteyttä ei myöskään tarvita ennen kuin Koivusaaren puistokatu ja risteyssilta on rakennettu Länsiväylän kohdalla.

Vuonna 2016 on selvitetty mahdollisuutta muuttaa liittymän muotoa katumaiseksi sellaisessa tilanteessa, että Länsiväylä ei olisi enää maantie ja ramppien liikennemäärät olisivat pienemmät. Katumainen liittymä johtaa liikennevaloihin rampeilla. Tämä vaikuttaa ramppien pituuksiin ja vilkkaan liikenteen aikana suureen nopeuseroon vierekkäisten kaistojen välillä. Suurten erikoiskuljetusten reitti Länsisatamasta lännen suuntaan vaikuttaa myös väylägeometriaan.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistetty Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan laatiminen, jonka tarkastelualue ulottuu aina Salmisaaresta Koivusaaren liittymään asti. Osayleiskaavatyössä tarkastellaan edelleen liikennejärjestelmää ja mahdollisuuksia maankäytön ja väylän suunnitteluun Länsiväylän varrella.

26.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen@hel.fi

Jukka-Pekka Tarkkala, projektinjohtaja, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala@hel.fi

Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi