Katu- ja siltasuunnitelma, Jätkäsaarenlaituri, Tyynenmerenkatu, Mechelininkatu, Jätkäsaaren kannaksen silta, Länsisatama, 29486/2, 31154/400

HEL 2021-010344
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 288 §

Jätkäsaarenlaituri välillä Tyynenmerenkatu−Mechelininkatu, katu- ja siltasuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Petra Rantalainen ja projektinjohtaja Lasse Toivanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti esityksen perusteluja seuraavasti:

Lähtökohdat ja tavoitteen kohdan viimeiseksi kappaleeksi lisätään: Jätkäsaaren kannaksen nykyinen silta on rakennettu vuonna 1914. Yli satavuotiaalle sillalle on tarpeen tehdä peruskorjaus lähivuosina. Sillalle tehdyissä kuntotarkastuksissa on havaittu erittäin vakavia vaurioita sillan kantavissa rakenteissa. Tavoitteena sillan korjaukselle on saavuttaa 100 vuoden käyttöikä, edullisin kustannuksin ja tuottaen mahdollisimman vähän häiriötä liikenteelle rakentamisen aikana.

Suunnitelmat kohdan viimeiseksi kappaleeksi lisätään:
Nykyinen silta esitetään korvattavan kahdella teräsrummulla, mikä on osoittautunut kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi tutkittujen eri taitorakenteiden välille. Vanha silta puretaan. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Suunniteltu lisäkaista ulottuu siltaan liittyvien Jätkäsaaren laiturin ja Sillilaiturin kohdille. Koska ne eivät kestä liikennekuormia on niitä vahvistettava.

Pöydällepanoehdotus:
Otso Kivekäs: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat katu- ja siltasuunnitelmat:

  • Jätkäsaarenlaituri välillä Tyynenmerenkatu−Mechelininkatu piirustus nro 29486/2 liitteen numero 2 mukaisesti
  • Jätkäsaaren kannaksen silta piirustus nro 31154/400 liitteen numero 3 mukaisesti
Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Jätkäsaarenlaituri on nykyinen olemassa oleva alueellinen kokoojakatu, jonka liittyy eteläpäässä Tyynenmerenkatuun ja pohjoispäässä Mechelininkadun ja Hietalahdenrannan liittymäalueeseen. Jätkasaarenkannaksen silta yhdistää Jätkäsaarenlaiturin länsipuolella olevan Ruoholahdenkanavan Jätkäsaarenlaiturin itäpuolella olevaan Hietalahteen.

Kadun suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan mukainen rakentaminen, parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä sujuvoittaa satamasta purkautuvaa ajoneuvoliikennettä. Katusuunnitelma perustuu asemakaavaan nro 11770 (tullut voimaan 2009). Suunnitelman lähtökohtana ovat liikennesuunnitelmat 6286-7 ja 6848, joita on tarkennettu katusuunnittelun aikana pysäköinnin ja kaistajärjestelyiden osalta. Suunniteltu katu sijoittuu pääosin nykyisen kadun paikalle. Jätkäsaarenlaiturin itäreunassa kävelyalue laajenee n. 74 m matkalla ja vähäiseltä osin, n. 1.4-2.1 m leveydellä katualueen ulkopuolelle merialueelle. Tällä mahdollistetaan erotellulle jalankululle ja pyöräilylle riittävä leveys. Katusuunnitelman voidaan katsoa sopeutuvan asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävän toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Suunnitelma

Jätkäsaarenlaituri katusuunnitelmapiirustus nro 29486/2 (liite 2), Jätkäsaaren kannaksen silta suunnitelmapiirustus nro 31154/400 (liite 3)

Jätkäsaarenlaituri on nykyinen alueellinen kokoojakatu, jolla on kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin. Kadun keskellä ajoratojen välissä on korotettu raitiotien kiskoalue. Kadun molemmilla puolilla on jalkakäytävä ja yksisuuntainen pyörätie. Mechelininkadun puoleisen liittymän kaistajärjestelyjä muutetaan pidentämällä nykyistä kolmatta ryhmityskaistaa ja rakentamalla uusi ryhmittymiskaista oikealle kääntyvälle ajoneuvoliikenteelle. Ruoholahden kanavan ja satama-altaan välinen nykyinen huonokuntoinen Jätkäsaaren kannaksen silta puretaan ja rakennetaan uusi silta vanhan sillan kohdalle. Kadun nykyinen itäreunan rantamuuri puretaan ja rakennetaan uudelleen uuden sillan ja lisäkaistan rakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Kadun länsireunan aukion istutuksia uusitaan. Pyörätie erotetaan jalkakäytävästä tasoerolla. Liikennejärjestelyjä on tarkennettu lisäämällä saattopysäköintiä kadun länsireunalle korttelin 20007 kohdalla ja lisäkaista oikealle kääntyvälle ajoneuvoliikenteelle Mechelininkadun liittymään.

Jätkäsaaren kannaksen sillan leventämisellä mahdollistetaan kääntyvän kaistan rakentaminen. Kaistan rakentamisella mahdollisestaan parempi liikenteellinen toimivuus ja turvallisuus sekä viihtyisä ympäristö.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 29486/2 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj ja Telia Finland Oyj. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 19.5.−1.6.2021 välisen ajan.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 4.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 6.–19.10.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä Jätkäsaariseuralle.

Suunnitelmasta on jätetty kuusi muistutusta. Muistutukset on käsitelty erillisessä liitteessä 5.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin suunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat 12 000 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Jätkäsaarenlaituri 1 500 000 88 
Kannaksen silta 8 000 000  
Työnaikaiset liikennejärjestelyt  2 500 000  

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 87 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 7 000 euroa nykyistä kalliimmat.

Kadun ja sillan rakentamiseen on ei ole osoitettu riittävää rahoitusta talousarviossa 2022 (v. 2022−2031). Talousarvioehdotuksessa 2023 esitetään tuleva tarve.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 03.05.2022 § 279

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektipäällikkö Petra Rantalainen, projektijohtaja Lasse Toivanen ja liikenneinsinööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Otso Kivekäs: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39795

petra.rantalainen@hel.fi