Lainojen myöntäminen, koululainan siirtäminen, Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr

HEL 2021-010437
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 929 §

Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n koulusopimuksen sekä yhdistykselle myönnettyjen koululainojen siirtäminen Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin ja Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n välisen koulusopimuksen siirron perustetulle Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr:lle yhteydessä toteutettavat kaupungin koululainojen siirrot säätiön vastuulle seuraavin edellytyksin:

Säätiö ottaa kokonaisuudessaan vastattavakseen yhdistyksen lainat sekä ne Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n lainat, joista yhdistys vastaa yhdessä Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n kanssa siten, että olemassa olevat vakuudet sekä lainojen alkuperäiset ehdot pysyvät voimassa.

Edelleen siirron edellytyksenä on, että koulusopimuksen siirron edellytykset täyttyvät, ja siirron yhteydessä Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n koko osakekanta siirtyy yhdistyksen varojen siirron yhteydessä säätiön omistukseen. Lisäksi lainojen siirrosta ja vakuuksien säilymisestä alkuperäisten lainapäätösten edellyttämällä tasolla tulee saada asian todentava dokumentaatio.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan kaupungin puolesta siirrossa tarvittavat laina-asiakirjat sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaa allekirjoittamaan koulusopimuksen sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämistä koskevan sopimuksen siirtoasiakirjat samassa yhteydessä lainojen ja vakuuksien siirron kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oulunkylän yhteiskoulu on 1924 perustettu yksityinen koulu, jonka ylläpitäjänä toimii perusopetuslain (628/1998) ja lukiolain (714/2018) mukaisten toimilupien perusteella Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry. Opetustarkoituksessa käytettävän koulukiinteistön omistaa Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy, joka on yhdistyksen täysin omistama tytäryhtiö.

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää perusopetuspalvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä opetuksen järjestäjältä. Yksityinen opetuksen järjestäjä tarvitsee toimintaansa varten valtioneuvoston myöntämän perusopetuksen järjestämisluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäjä ja kunta ovat sopineet asiasta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin ja yksityisten perusopetusta antavien koulujen väliset sopimukset 14.9.2011 (153 §). Kaupungin ja Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen välisen sopimuksen mukaan Oulunkylän yhteiskoulu toimii osana kaupungin kouluverkkoa ja Oulunkylän alueen yläasteikäisten lähikouluna, jota oppilaaksiottoalueella asuvilla oppilailla on oikeus käydä.

Kaupunki on myöntänyt Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle ja kiinteistöosakeyhtiölle useassa eri vaiheessa vuosien 1973-2006 välillä koululainoja. Lainoja on yhteensä 49 kpl, joista 8 kpl on myönnetty suoraan kiinteistöosakeyhtiölle (yhteensä 7 245 594,10 euroa) ja loput 41 kpl yhdistykselle (yhteensä 1 086 839,95 euroa). Yhdistykselle myönnetyistä lainoista yksi laina, pääomaltaan 168 187,93 euroa, on yhteisvastuullinen kiinteistöosakeyhtiön kanssa. Kaikkien lainojen vakuutena ovat koulukiinteistöön vahvistetut kiinnitykset.

Oulunkylän Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry on kokouksessaan 26.1.2021 päättänyt perustaa Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr -nimisen säätiön ja siirtää sille kaikki yhdistyksen varat, velat sekä koulutoiminnot oikeuksineen ja velvoitteineen. Siirtyviin varoihin sisältyy myös Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n koko osakekanta. Samalla kokouksessa päätettiin yhdistyksen purkamisesta, mikäli päätetyt siirtotoimet suoritetaan.

Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr on perustettu ja rekisteröity säätiörekisteriin 19.8.2021.

Yhdistys anoo kaupungilta koulusopimuksen siirtämispäätöksen yhteydessä päätöstä myös koululainojen ja kiinteistöosakeyhtiölle myönnettyihin lainoihin liittyvien yhdistyksen yhteisvastuiden siirtämisestä säätiölle.

Koulusopimuksen siirtämistä koskeva osuus on valmisteltu yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan nykyinen koulusopimus voidaan siirtää sellaisenaan koulutoimintaa välittömästi jatkavalle säätiölle, jos sille myönnetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja allekirjoittaa koulusopimusta koskevat siirtoasiakirjat samassa yhteydessä lainojen ja vakuuksien siirron kanssa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulutuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Oulunkylän yhteiskoulun säätiön vastattavakseen ottamiin kaupungin koululainoihin ei siten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Perustetun säätiön on tarkoitus tulla yhdistyksen sijalle yksityisenä opetuksen järjestäjänä, ja yhdistyksen varat ja velat on tarkoitus siirtää säätiölle. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan esitetyn lainojen siirron vuoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi