Kokouajat, kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset 2022

HEL 2021-010549
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 470 §

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua syyskaudella 2022 aamukouluiksi kutsuttuihin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla torstaisin klo 8.00 seuraavasti:

  • 15.9.2022
  • 13.10.2022
  • 1.12.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 1.11.2021 § 784 vuoden 2022 kokousajoistaan. Lisäksi pidetään aamukouluiksi kutsuttuja kokouksia, joissa käsitellään kaupungin yleiseen kehitykseen, hallintoon tai muuhun ajankohtaiseen asiaan liittyviä laajoja kokonaisuuksia.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sulje

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 785

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua kevätkaudella 2022 aamukouluiksi kutsuttuihin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla torstaisin klo 8.00 seuraavasti:

  • 3.2.2022
  • 31.3.2022
  • 2.6.2022
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi