Hankinta, julkaisuoikeus, historiallisten ortoilmakuvien avoin data, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-010557
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Historiallisten ilmakuvien avoin data julkaisuoikeuden hankinta

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti hankkia viiden historiallisen vuosina 1998–2009 tehdyn ilmakuvauksen avoin data lisenssin CC-BY 4.0 mukaiset julkaisuoikeudet ilmakuvien tekijänoikeuden haltijalta Blom Kartta Oy:ltä. Hankinnan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 6 000 euroa.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan hankinnasta tehdään erillinen tilaus.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala julkaisee laajasti paikkatietoaineistoja avoimen datan CC-BY 4.0 lisenssillä. Julkisen hallinnon suositus ”JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa” suosittelee avoimen datan käyttöluvaksi tätä Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssiä (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).

Kaupunkimittauspalveluiden saamassa asiakaspalautteessa on toivottu lisää historiallisten ortoilmakuva-aineistojen avoin data julkaisuja. Historiallisten ilmakuvien hankinnoissa ei ole aikoinaan varauduttu nykyisiin avoimen datan julkaisutarpeisiin ja kaupungin alkuperäiset hankinta-asiakirjat eivät ole enää saatavilla 10 vuoden säilytysajan jälkeen julkaisuoikeuksien varmistamiseksi. Ilmakuvausten tekijänoikeus on ilmakuvauksen tehneellä yrityksellä. Ilmakuvien avoin data julkaisuja varten kaupungilla tulee olla uusien ilmakuvausten hankintasopimuksen mukainen oikeus avoin data julkaisuun tai aikaisemmista ilmakuvaushankinnoista muu tekijänoikeuden haltijan kirjallinen hyväksyntä avoin data julkaisuun.

Kaupunkimittauspalveluiden tekemien selvitysten perusteella on vuosilta 1998–2009 tunnistettu viisi historiallista ilmakuva-aineistoa, joiden tekijänoikeus on Blom Kartta Oy:llä. Osa ilmakuva-aineistoista on alun perin toisen yrityksen ilmakuvaamia, mutta tekijänoikeus on näiden osalta siirtynyt yritysjärjestelyiden kautta Blom Kartta Oy:lle.

Blom Kartta Oy on tehnyt 8.7.2021 tarjouksen viiden historiallisen ilmakuvauksen avoin data julkaisuoikeudesta Helsingin kaupungille. Ilmakuvausten tiedot ovat kuvausvuosi, kuvaustunnus, kuvaaja ja alueellinen kattavuus:

A:
1998
FM98040
FM-Kartta Oy
Koko Helsinki
B:
2004
FM04069
FM-Kartta Oy
Luoteis-Helsinki
C:
2006
-
TopEye Ab
Pohjois-Helsinki
D:
2008
BFI08023
Blom Kartta Oy
Koko Helsinki
E:
2009
1522_Helsinki
Blom Kartta Oy
Etelä-Helsinki
 

Jotta Helsingin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut voi julkaista nämä historialliset ilmakuva-aineistot avoimena datana, tulee ilmakuvausten tekijänoikeuden haltijalta Blom Kartta Oy:ltä tehdä tarjouksen 8.7.2021 mukainen hankinta kokonaishintaan 6 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Päätös tullut nähtäväksi 29.10.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 31825

ville.jussila@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Tarjous Helsinki historiallisten kuvausaineistojen julkaisuoikeudet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.