Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön perustaminen

HEL 2021-010581
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 927 §

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamispäätöksen määrärahakohdan muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti korjata 8.11.2021 tekemäänsä päätöstä § 831 koskien Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamista siten, että säätiön peruspääoman maksamista varten osoitettu 25 000 euron suuruinen määräraha osoitetaan aiemmasta päätöksestä poiketen talousarvion kohdasta 1 30 01 (Kaupunginhallituksen käyttövarat).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen 8.11.2021 tekemän päätöksen mukaisesti määräraha osoitetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön säätiön peruspääoman (ns. säädepääoma) maksamista varten. Voimassa olevien kunnan kirjanpitosäädösten mukaisesti säätiöille maksettava säädepääoma (peruspääoma) ei ole taseeseen aktivoitava meno. Säädepääoman maksamiseen osoitettava määräraha tulee osoittaa tehdystä päätöksestä poiketen talousarvion investointiosan kohdan 8 06 02 (Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi) määrärahojen sijaan talousarvion käyttötalousosan määrärahoista.

Sulje

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 831

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n perustamisen yhdessä valtion kanssa liitteinä 1-4 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti ja valtuuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan kaupungin puolesta.

Kaupunginhallitus osoitti 25 000 euron suuruisen määrärahan talousarvion kohdasta 8 06 02 (Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi) kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön säätiön peruspääomaa varten.

Kaupunginhallituksen päätös on ehdollinen kunnes valtio on tehnyt vastaavan päätöksen.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteen 2 Suomen Arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön säännöt kohtaa 13 § (siirtymäsäännökset) muutetaan niin, että säätiön ensimmäisessä hallituksessa voi olla 5-9 jäsentä. Myöhemmin säätiön hallitukseen kuuluu 5–7 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Paiju Tyrväinen, palvelun päällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi