Valtuustoaloite, sukupuolivaikutusten arviointi osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

HEL 2021-010630
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 66 §

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Minja Koskelan aloitteessa esitetään, että pandemian jälkeisen jälleenrakentamisen yhteydessä Helsingissä toteutetaan koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointi, jonka pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon vahvistamiseksi. Aloitteessa kannetaan erityistä huolta koronakriisin osumisesta voimakkaasti naisvaltaisille aloille.

Kaupunki on viime valtuustokaudella yhteistä tietopohjaa hyödyntäen ja jatkuvasti kehittäen panostanut palautumisen suunnittelussa ja toimeenpanossa toimet kohderyhmiin ja palveluihin, joihin korona on eniten vaikuttanut. Nämä vastaavat aloitteessa nostettuja teemoja ja kohderyhmiä. Palautumista tehdään vaikuttavasti yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, asukkaiden, asiakkaiden, heidän läheistensä, palveluntuottajien, järjestöjen ja esimerkiksi HUSin kanssa. Tästä esimerkkinä hyvinvoinnin ja terveyden vaikuttavuusyhteistyön tiivistämisen, kuten lähisuhdeväkivalta lapsiperheessä -palveluketju sekä sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta.

Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa.

Kaupungin toiminnassa tähdätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen laaja-alaisesti kaikissa ihmisryhmissä. Toiminnan suunnittelussa ja päätösvalmistelussa arvioidaan vaikutuksia eri näkökulmista. Koska koronalla on toimintaympäristömuutoksessa iso merkitys, palvelujen suunnittelussa korostuu koronavaikutusten arviointi ja tätä tehdään osana kaikkien palvelujen suunnittelua. Toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteet käsitellään ja toteutetaan osana toimialojen toiminnan suunnittelua.

Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Sääntöperusta

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 23608

paivi.majuri@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.