Valtuustoaloite, sukupuolivaikutusten arviointi osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

HEL 2021-010630
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 103 §

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavat lauseet korvataan vastaesityksellä:

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa.”

“Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmukaista.”

Vastaesitys (sijoitetaan aloitevastauksen loppuun):

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mukaisesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 2021 tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Seuraavat lauseet korvataan vastaesityksellä: “Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa.” “Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmukaista.” Vastaesitys (sijoitetaan aloitevastauksen loppuun): “Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mukaisesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 2021 tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Minja Koskelan aloitteessa esitetään, että pandemian jälkeisen jälleenrakentamisen yhteydessä Helsingissä toteutetaan koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointi, jonka pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon vahvistamiseksi. Aloitteessa kannetaan erityistä huolta koronakriisin osumisesta voimakkaasti naisvaltaisille aloille.

Kaupunki on viime valtuustokaudella yhteistä tietopohjaa hyödyntäen ja jatkuvasti kehittäen panostanut palautumisen suunnittelussa ja toimeenpanossa toimet kohderyhmiin ja palveluihin, joihin korona on eniten vaikuttanut. Nämä vastaavat aloitteessa nostettuja teemoja ja kohderyhmiä. Palautumista tehdään vaikuttavasti yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, asukkaiden, asiakkaiden, heidän läheistensä, palveluntuottajien, järjestöjen ja esimerkiksi HUSin kanssa. Tästä esimerkkinä hyvinvoinnin ja terveyden vaikuttavuusyhteistyön tiivistämisen, kuten lähisuhdeväkivalta lapsiperheessä -palveluketju sekä sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta.

Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa.

Kaupungin toiminnassa tähdätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen laaja-alaisesti kaikissa ihmisryhmissä. Toiminnan suunnittelussa ja päätösvalmistelussa arvioidaan vaikutuksia eri näkökulmista. Koska koronalla on toimintaympäristömuutoksessa iso merkitys, palvelujen suunnittelussa korostuu koronavaikutusten arviointi ja tätä tehdään osana kaikkien palvelujen suunnittelua. Toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteet käsitellään ja toteutetaan osana toimialojen toiminnan suunnittelua.

Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Sääntöperusta

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Sulje

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 66

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 23608

paivi.majuri@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.