Toivomusponsi, julkisuuslain ja tiedonsaantioikeuden noudattaminen HKL:n yhtiöittämisessä

HEL 2021-010668
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 414 §

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi julkisuuslain sekä konserniohjeen mukaisen luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeuden noudattamisesta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toiminnassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.9.2021 hyväksymän toivomusponnen (Otso Kivekäs) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, § 282 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ja samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet siihen, että uusi yhtiö noudattaisi toiminnassaan julkisuuslakia ja konserniohjeen mukaista luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta. (Otso Kivekäs)”

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen (konsernijaosto 17.6.2019, § 69) liitteenä on hyväksytty kaupungin tytäryhteisöjen malliyhtiöjärjestys sisältäen muun muassa määräykset konserniohjeen noudattamisesta ja tietojensaantioikeudesta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiöjärjestykseen on sisällytetty nämä mallin mukaiset määräykset ottaen kuitenkin myös huomioon Vantaan osakasasema yhtiössä sekä yhtiön toimijarooli osana HSL:n julkisen liikenteen järjestämistä:

"12 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan Helsingin kaupungin kulloinkin voimassa olevaa konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon osakkeenomistajiensa kaupunkistrategioissa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat sekä yhtiölle talousarvioissa mahdollisesti asetetut tavoitteet, osakkeenomistajien yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yleisen edun. Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämälle liikenteelle asetetut tavoitteet"

"13 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapäälliköllä sekä Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla sekä henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Tietojensaantioikeutta laajennetaan mahdollisten muiden osakkeenomistajien viranhaltijoille tarpeen mukaan.

Helsingin ja Vantaan kaupunkien luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä."

Yhtiöjärjestys on osakeyhtiölain mukainen yhtiön sisäinen säännöstö, joka lähtökohtaisesti velvoittaa yhtiötä, sen hallintoelimiä, johtoa ja tilintarkastajia samalla tavoin kuin pakottava lainsäädäntö tai viranomaisten päätökset. Yhtiön tulee noudattaa sitä kaikessa toiminnassaan. Tämän mukaisesti edellä kuvatut konserniohjauksen ja konserniohjeen noudattamista sekä tietojensaantioikeutta koskevat määräykset tulevat osaksi yhtiötä velvoittavaa ohjeistusta. Näiden yhtiöjärjestysmääräyksien kautta voidaan edistää julkisuuslain tavoitteiden toteutumista yhtiön toiminnassa ottaen huomioon ja sovittaen yhteen tavoitteet yhtiötä sitovien osakeyhtiölain sekä liikesalaisuuslain julkisuutta koskevien säännösten kanssa.

Tiedonsaantioikeudesta on määrätty myös yhtiön osakassopimuksessa. Sen mukaan yhtiö ja sen konserniyhtiöt toimivat mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi osakkaina olevia kaupunkeja, HSL:ää ja muita yhtiön ja konserniyhtiöiden sidosryhmiä kohtaan. Osakkailla on myös oikeus tutustua yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun yhtiön hallussa olevaan, yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja osakkaiden edustajilla ja asiantuntijoilla on oikeus saada yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä muu haluamansa, yhtiötä koskeva tieto.

Yhtiön ilmoituksen mukaan se toimii tiedottamisessaan aktiivisesti ja huolellisesti pyrkien mahdollisimman avoimeen toimintaan erityisesti sidosryhmiensä tarpeet ja osakassopimuksen ehdot huomioiden.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi