Toivomusponsi, HKL:n yhtiöittämisen vaikutukset henkilöstön työoloihin tutkittava

HEL 2021-010669
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 435 §

Valtuutettu Jenni Hjeltin toivomusponsi liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen henkilöstövaikutusten tutkimisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.9.2021 hyväksymän toivomusponnen (Jenni Hjelt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, § 282 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ja samalla seuraavan toivomusponnen:

” Hyväksyessään ehdotuksen valtuusto edellyttää kaupunkia selvittämään mahdollisuudet tutkia yhtiöittämisen vaikutukset henkilöstön työtyytyväisyyteen, työoloihin ja yhdenvertaiseen kohteluun. (Jenni Hjelt)”.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Liikenneliikelaitos selvitti ennen yhtiöittämistä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja kohtelua sekä niiden tasoa vuosittaisilla työhyvinvointikyselyillä. Käytettyjä kyselyitä olivat aiemmin Kunta10-tutkimus sekä HKL:n itse valitsemat Great Place to Work -kysely ja viimeisimpinä vuosina Työhyvinvointipulssi. Työhyvinvointipulssi toteutettiin 2 kertaa vuodessa.

Yhtiö jatkaa Työhyvinvointipulssin toteuttamista ja näin yhtiölle muodostuu tietoa henkilöstön työtyytyväisyydestä, työoloista ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Tällöin pystytään myös hyvin arvioimaan yhtiöittämisen mahdollisia vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin.

Yhtiö on sopinut yhtiön yt-toimikunnan ja työsuojelutoimikunnan toiminnasta henkilöstöjärjestöjen kanssa, ja kummankin elimen toiminta on alkanut aktiivisesti. Em. toimielimet mahdollistavat työhyvinvointinäkökulmien säännöllisen käsittelyn ja yhtiöittämisen mahdollisten vaikutusten seuraamisen. Lisäksi kaupungin linjausten mukainen yhteistyö työterveyshuollon kanssa jatkuu ennallaan.

Uuden yhteistoimintalain mukaisen työyhteisön kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä yhtiön pääluottamusmiesten kanssa on käynnistynyt ja suunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Suunnitelman laatimisessa otetaan huomioon henkilöstöjärjestöjen esille tuomat henkilöstöön liittyvät seikat yhtiöittämisestä.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy siirtyi 1.5.2022 noudattamaan Rautatiealan työehtosopimusta ja Rautatiealan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta. Kaikkien Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n työntekijöihin sovelletaan näitä työehtosopimuksia.

Sulje

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 415

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi