Toivomusponsi, HKL:n yhtiöittämisessä varmistettava yhtiön menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä

HEL 2021-010671
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 436 §

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponsi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tarkoituksenmukaisen rakenteen selvittämisestä yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.9.2021 hyväksymän toivomusponnen (Eveliina Heinäluoma) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, § 282 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ja samalla seuraavan toivomusponnen:

” Hyväksyessään ehdotuksen, valtuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuudet yhdessä Vantaan kanssa selvittää yhtiön tarkoituksenmukaisimman rakenteen niin, että yhtiö menestyy muuttuvassa toimintaympäristössä. (Eveliina Heinäluoma).”

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Yhtiön menestymisen kannalta tarkoituksenmukaista rakennetta suunniteltiin kattavasti osana yhtiöittämisvalmisteluja yhdessä Vantaan kanssa huomioiden seudullisen joukkoliikenneyhteistyön edellytykset. Tällaiseksi rakenteeksi linjattiin konsernirakenne, jossa yhtiö toimisi kaupunkiliikennekonsernin emoyhtiönä ja yhtiön liiketoiminta- alueet ja omaisuuserät olisi tarkoituksenmukaisella tavalla eriytetty erillisiin tytäryhtiöihin. Mikäli Vantaa päättää toteuttaa ns. Vantaan raitiotien, konsernirakenne otetaan käyttöön osakassopimuksessa sovittujen menettelyjen mukaisesti huomioiden myös yhteistoimintalain edellytykset.

Yhtiön omistajastrategian mukaisesti yhtiön omistuspohjaa pyritään laajentamaan Helsingin seudulla olemassa olevien ja/tai tulevien raideliikenneyhteyksien mukaisesti. Yhtiö myös kehittää osaamistaan ja palveluitaan jatkuvasti kaupunkistrategian tavoitteiden ja omistajien muiden tarpeiden toteuttamiseksi, ja esimerkiksi yhtiön jakautumista liiketoimintayksiköihin voidaan omistajien hyväksynnällä muuttaa, mikäli toimintaympäristön muutokset sitä vaativat.

Sulje

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 416

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi