Jäsenyys, Tapahtumateollisuus ry, yhteiskunnallinen jäsenyys

HEL 2021-010799
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 759 §

Helsingin kaupungin liittyminen Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää, että Helsinki ei liity Tapahtumateollisuus ry:n jäseneksi. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki pidättäytyy yhteisöjäsenyyksistä, tarkastelee kriittisesti nykyisiä jäsenyyksiä ja luopuu sellaisista jäsenyyksistä, jotka eivät tuota selkeää ja mitattavaa lisäarvoa kaupunkilaisille.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen vastaehdotuksestansa ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö (perustettu 2020), joka toimii yritysten ja alan toimijoiden muodostamien yhdistysten ja muiden tahojen etu- ja palvelujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa tapahtuma-alan elinkeinotoiminnan edellytyksiä, työskennellä tapahtumateollisuuden yhteiskunnallisen tunnettuuden ja arvostuksen lisäämiseksi ja teollisuuden toimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi.

Tapahtumateollisuus ry:n jäseneksi voivat liittyä tapahtumaelinkeinon parissa toimivat yritykset ja yhdistykset tai tapahtuma-alan yritysten muodostama yhdistys. Julkisyhteisöt voivat liittyä järjestön yhteiskunnallisiksi jäseniksi. Tapahtumateollisuuden yhteiskunnalliseksi jäseneksi hyväksytään julkisyhteisö, kuten kaupunki, maakunta tai julkisyhteisön ylläpitämä liikelaitos tai virasto, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhteiskunnallinen jäsenyys on lisätty Tapahtumateollisuus ry:n sääntöihin, sillä toimialan toiminta ja kehitysmahdollisuudet ovat hyvin voimakkaasti yhteydessä kaupunkeihin ja kuntiin. Tapahtumatoimiala sekä kuntien ja kaupunkien elinvoiman ja elävyyden kehitys ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa.

Helsingillä on yhteiskunnallisen jäsenyyden kautta mahdollisuus vaikuttaa monellakin eri tavalla tapahtuma-alaan koko kaupunkiorganisaation laajuudella. Yhteiskunnallinen jäsen voi tavoitella yhdistyksen hallituspaikkaa ja toimia vahvana vaikuttajana sen kautta. Lisäksi Helsingillä on laajan asiantuntijaorganisaationsa ansiosta hyvät edellytykset toimia yhdistyksen alla toimivissa työryhmissä. Yhdistyksen olemassa olevat työryhmät tällä hetkellä: koulutus- ja kehitystyöryhmä, turvallisuustyöryhmä, hyvän kauppatavan työryhmä, tulevaisuustyöryhmä, toimialan ratkaisut- ja näkymä -työryhmä, edunvalvonnan ja vaikuttamisen työryhmä sekä rahoitus, jäsenpalvelut ja verkostot -työryhmä. Lisäksi Tapahtumateollisuus ry:n yritysten ja yhdistysten sekä yhteiskunnallisten jäsenten kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimustyö on niin koko alan näkyvyyden kuin toiminnan kehittämisen näkökulmasta äärimmäisen tärkeää.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun merkitys tapahtuma-alalle on merkittävä niin taloudellisesti kuin suunnannäyttäjän roolissa; yli puolet alan työpaikoista ja yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla ja alan liikevaihdon Uudenmaan osuus on myös yli puolet ja Helsinki kaupunkina on näissä luvuissa ylivoimaisesti suurimpana.

Maailmanlaajuisesta pandemiasta johtuvat vaikutukset ovat olleet erittäin merkittäviä tapahtumateollisuudelle ja se onkin yksi raskaimmin kärsinyt toimiala pandemian aikana. On siis tärkeää, että Helsinki on rakentamassa yhdessä alan kattojärjestön ja sen jäsenien kanssa alalle valoisampaa tulevaisuutta.

Yhteiskunnallisen jäsenyyden vuosimaksu on 3 500 euroa. Se laskutetaan liittymisen yhteydessä ja sen jälkeen aina tammikuussa vuosittain. Jäsenmaksu maksetaan talousarvion kohdasta 1 50 03. Kaupunginkanslian viestintäosasto on tarkastellut kaupungin jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä, talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti. Arvion perusteella viestintäosasto on todennut, että tämän kaltainen jäsenyys on täysin uusi mahdollisuus Helsingille. Vastaavaa jäsenyyttä ei ole ollut aiemmin tarjolla, joten Helsingin kannattaa liittyä Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi.

Sulje

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 737

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 310 64800

paivi.munther@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi