Laitosäänestys Helsingissä, vuoden 2022 aluevaalit

HEL 2021-010843
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 858 §

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2022 aluevaaleihin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus asetti kuusi vaalitoimikuntaa toimittamaan vuoden 2022 aluevaalien laitosäänestyksen liitteessä 1 mainituissa laitoksissa.

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin liitteen 2 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä Helsingissä siten toimiteta aluevaaleja.

Sote-uudistuksen toimeenpanolain (laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta) 16 § 3 momentin mukaan Helsingin tulee järjestää alueensa laitoksissa äänestys muiden kuntien äänioikeutetuille. Valtio korvaa kustannukset Helsingille.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee aluevaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Esitys on laadittu tämän mukaisesti (liite 2).

Vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Vuoden 2022 aluevaaleissa laitosäänestys järjestetään Helsingissä sairaaloissa, rangaistuslaitoksissa ja ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon yksiköissä, joissa asuu tai on hoidossa muiden kuntien äänioikeutettuja henkilöitä. Hallitus esittää lakimuutosta, jonka myötä varuskunnissa toimitettaisiin vaaleissa laitosäänestys. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.1.2022, jotta se olisi voimassa tammikuussa toimitettavissa aluevaaleissa. Tähän muutoksen on valmistauduttu lisäämällä Kaartin jääkärirykmentti ja Merisotakoulu esityksen liitteenä olevaan laitoslistaan.

Helsingin alueella sijaitsevia laitosäänestyksen piiriin kuuluvia laitoksia, joissa on tai saattaa olla ulkokuntalaisia äänioikeutettuja, on noin 160. Niiden asukasmäärät ovat noin 10-350. Äänioikeutettuja ulkokuntalaisia on keskimäärin 0-10 henkilöä kussakin laitoksessa (lukuun ottamatta HYKS:n sairaaloita ja Helsingin vankilaa). Laitosten tiedot ilmenevät liitteestä 1. Tietoja päivitetään ja ne saattavat muuttua.

Luettelo laitosäänestykseen kuuluvista laitoksista (liite 1) on laadittu asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin sosiaali ja terveystoimialan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri laitosten) antamien tietojen perusteella.

Äänioikeutettujen ja laitosten määrän sekä sijainnin perusteella esitetään kuuden vaalitoimikunnan asettamista hoitamaan vuoden 2022 aluevaalien laitosäänestystä Helsingissä sekä valitsemaan jäsenet vaalitoimikuntiin liitteen 2 mukaisesti.

Sulje

Keskusvaalilautakunta 12.10.2021 § 63

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kuuden vaalitoimikunnan asettamista vuoden 2022 aluevaaleihin hoitamaan Helsingissä sijaitsevissa laitoksissa olevien muiden kuntien äänioikeutettujen äänestystä liitteen 1 mukaisissa laitoksissa.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.