Oikaisuvaatimus, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä yhteisöille, Motivation ry

HEL 2021-010864
Asialla on uudempia käsittelyjä
29. / 824 §

Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan päätöksestä 6.9.2021 § 65 koskien Helsinki-lisää

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää tutkimatta maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan 6.9.2021 § 65 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, puuttuvan menettelyn edellytyksen vuoksi. Oikaisuvaatimuksen tekijän edustajan edustusoikeudesta ei ole esitetty selvitystä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimus

Motivation ry on hakenut Helsingin kaupungilta Helsinki-lisää neljän henkilön työllistämiskustannuksiin. Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja on päätöksellään 6.9.2021 § 65 hylännyt hakemukset. Hakemukset on hylätty, koska elinkeinojaoston 3.2.2020 § 4 hyväksymien Helsinki-lisän ehtojen mukaan Motivation ry:n hakema tukimuoto Työllistämisen Helsinki-lisä ei ole yleishyödyllisten yhdistysten haettavissa ja työllistettyjen henkilöiden nollatuntityösopimukset eivät täytä Helsinki-lisän ehtoja vähimmäistyöajan osalta. Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea tukimuotoa Palkan Helsinki-lisä, mutta sen edellytyksenä on työsuhteeseen myönnetty palkkatuki. Motivation ry:n työllistämästä neljästä henkilöstä palkkatuki oli myönnetty ainoastaan yhdestä henkilöstä. Henkilö ei kuitenkaan kuulunut elinkeinojaoston 3.2.2020 § 4 hyväksymien ehtojen mukaiseen Helsinki-lisän kohderyhmään, joten Helsinki-lisää ei voitu myöntää.

Motivation ry:n nimissä ja puolesta on haettu oikaisua maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan päätökseen 6.9.2021 § 65.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu Motivation ry:lle tiedoksi e-kirjeenä 6.9.2021 ja muutoksenhakuaika on päättynyt 27.9.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille 26.9.2021. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Tutkimatta jättämisen perustelut

Oikaisuvaatimus on tehty asianosaisen Motivation ry:n nimissä ja puolesta. Oikaisuvaatimuksen sähköpostitse yhdistyksen puolesta on tehnyt vain etunimellä esiintynyt henkilö. Yhdistystä edustavat ja sen puhevaltaa käyttävät sääntöjen mukaiset nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt. Yhdistysrekisteriotteen mukaan oikaisuvaatimuksen kaupungille toimittaneella henkilöllä ei ole nimenkirjoitusoikeutta.

Yhdistykseltä ja sen puolesta viestineiltä henkilöiltä on pyydetty selvitystä 7.10.2021 ja 8.10.2021 päivämäärillä lähetetyillä viesteillä kyseisen yhdistyksen edustajan nimenkirjoitusoikeudesta. Yhdistys lähetti oikaisuvaatimusajan jälkeen 10.10.2021 asiakirjan, jonka on allekirjoittanut yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Asiakirjasta ei ilmene oikaisuvaatimuksen tekijän oikeus edustaa yhdistystä. Selvitystä oikaisuvaatimuksen tekijän nimenkirjoitusoikeudesta ei ole saatu kaupungin lisäselvityksen antamiselle antamaan määräaikaan 15.10.2021 mennessä eikä sen jälkeenkään.

Asianosaista, Motivation ry:tä on neuvottu täydentämään puutteellisin tiedoin kaupungille toimitettua oikaisuvaatimusta ja täydentämiselle on varattu kohtuullinen aika. Pyydettyä selvitystä edustusoikeudesta ei ole esitetty, joten oikaisuvaatimuksen käsittelyltä puuttuu ehdoton menettelynedellytys. Menettelynedellytyksen puuttumisen johdosta oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tomi Meuronen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34417

tomi.meuronen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus, saate 26.9.2021
2. Oikaisuvaatimus 28.9.2021
3. Oikaisuvaatimus, täydennys 30.9.2021
4. Oikaisuvaatimus, täydennys 10.10.2021, saate
5. Oikaisuvaatimus, täydennys 10.10.2021
6. Motivation ry yhdistyksen säännöt
7. Motivation ry yhdistysrekisteriote 28.9.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.