Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2021 talousarvio, TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne, kaupunkiympäristölautakunta, kaupunkiympäristötoimiala

HEL 2021-010877
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 593 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä vuodelle 2021

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne oikeuden ylittää sille vuodeksi 2021 myönnetyt sitovat käyttötalouden määrärahat 4,0 milj. eurolla.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 202,7 milj. euroa tulosbudjetin ollessa 198,7 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 4,0 milj. eurolla.

Säästöjä arvioidaan kertyvän henkilöstömenojen osalta 3,0 milj. euroa, vuokrista 0,5 milj. euroa sekä avustuksista 0,4 milj. euroa.

Palvelujen ostojen tiliryhmän arvioidaan ylittyvän yhteensä 10,9 milj. euroa (tiliryhmään on korjattu tiliryhmään muut toimintakulut tiliryhmään budjetoitu hulevesimaksu 3,6 milj. euroa tarkastusviraston ohjeen mukaisesti).

Ylitys johtuu talven ennätyksellisten lumisateiden aiheuttamien liikennealueiden lumenpoistotöiden merkittävästä kustannusten kasvusta. Tammikuun ennätyksellinen kahden vuorokauden lumensadanta (eteläiset kaupunginosat 40 ja pohjoiset 60 cm) aiheutti liikenneturvallisuuden heikentymistä ja katujen lumenpoiston merkittävät lisäkustannukset. Viisi lumen varavastaanottopaikkaa jouduttiin ottamaan käyttöön. Lumen siirtäminen myöhemmässä vaiheessa näistä varapaikoista varsinaisiin vastaanottopaikkoihin aiheutti suuret lisäkustannukset. Lopulliset kustannukset selviävät lokakuun lopussa, kun lumen varavastaanottopaikat on saatu tyhjiksi ja siisteiksi ja niiden maapohjat on saatu tutkittua mahdollisten haitta-aineiden osalta. Toteutunut riski on suuruusluokaltaan 6,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi käyttömenojen ylitystä aiheutuu koronasta johtuvista puistojen puhtaanapidon kustannuksista, kasvillisuuden hoidon ja kunnossapidon lisäkustannuksista sekä leikkialueiden riskitekijöiden poistamisesta yhteensä 0,8 milj. euroa. Koronan myötä kasvanut virkistysalueiden käyttö edellyttää vanhojen ja suosittujen ulkoilualueiden rakenteiden kunnostusta. Myös puistojen käyttöaste on koronan seurauksena kasvanut, mikä on aiheuttanut lisätarvetta puhtaanapidolle, uusille ja isommille roska-astioille sekä niiden lisätyhjennyskerroille. Kasvillisuuden hoidon ja kunnossapidon lisäkustannukset johtuvat erittäin kuivan kesän takia lisätystä kastelusta.

Kaupunkitekniikan osalta lisäkustannuksia arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa johtuen muun muassa runsaslumisen talven aiheuttamista korjaustöistä sekä materiaalien hintojen noususta. Yleisten alueiden sopimusten indeksiylitykset ovat arviolta 0,9 milj. euroa.

Tietohallintopalveluissa palveluiden ostojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempana.

Säästöä palvelujen ostoissa arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa johtuen muun muassa kokonaisvastuuhoidon laajentamisen jäämisestä toteutumatta sekä Energiarenessanssi-ohjelman, hel.fi- ja digitointi -projektien viivästymisistä. Lisäksi säästöä kertyy yleiskulujen osalta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät noin 0,1 milj. euroa.

Muut kulut alittavat talousarvion 3,0 milj. eurolla. Muissa toimintakuluissa on huomioitu hulevesimaksun korjaus tiliryhmään Palvelujen ostot. Muihin toimintakuluihin sisältyvien pysäköinninvalvonnan luottotappioiden arvioidaan ylittävän budjetin 0,7 milj. eurolla. Valtaosa tappioista on virhemaksuja ja siirtokorvauksia, joita ei ole saatu perittyä ulosottotoimin sekä ulkomaan rekisterissä olevilla ajoneuvoilla aiheutettuja virheitä ja siirtoja, joita ei saada perittyä, koska ajoneuvojen omistaja tai haltijatietoja ei ole mahdollista saada. Esimerkiksi Viron ajoneuvorekisteristä ei mainittuja tietoja luovuteta. Asian kehittämiseksi on muun muassa valtioiden ministeritapaamisessa perustettu työryhmä. Diplomaattisen kokemattomuuden piirissä oleville ajoneuvoille tehtyjä virhemaksuja ei laiteta ulosottoon.

Johdon toimenpiteet

Toimiala havaitsi riskin toimintamenojen ylittymiselle jo vuoden 2021 ensimmäisen ennusteen yhteydessä. Tuolloin käynnistettiin tarkastelu, millä toimenpiteillä menojen ylittyminen voitaisiin estää tai sitä voitaisiin pienentää. Ulkovalaistuksen käyttöaikoja päätettiin lyhentää kesäkauden ajaksi, mutta syksyllä tapahtunut energian hinnan nousu on syönyt käyttöaikojen lyhentämisellä saavutettuja säästöjä. Henkilöstömenoissa on syntynyt säästöjä, kun vakansseja ei ole kyetty täyttämään heti niiden vapauduttua. Toimiala jatkaa edelleen keinojen etsimistä määrärahaylityksen pienentämiseksi.

Käyttömenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua tammikuussa 2022.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 09 310 15291

kari.pudas@hel.fi

Hannu Seppälä, infrapäällikkö, puhelin: 09 310 38017

hannu.k.seppala@hel.fi

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841

leena.sutela@hel.fi