Kokoonpanon muutos, Kiinteistö oy Pakkalantie 30, hallituksen puheenjohtajan eroaminen

HEL 2021-010929
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 135 §

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 hallitusjäsenten nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Pirjo Kivistö ja yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi nimetään Juha Karhu kuluvan toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 9 kehotanut kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n vuoden 2020 varsinaisissa yhtiökokouksessa siten, että seuraavaksi toimikaudeksi valitaan kaupungin nimeämät luottamushenkilötaustaiset jäsenet seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Arttu Hautamäki (Kok.)
  • hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Ann-Louise Laaksonen (RKP).

Hautamäki ja Laaksonen ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksesta.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitsemista eronneiden tilalle. Kuntavaalien 2021 jälkeen käytyjen neuvottelujen perusteella esitetään, että hallituksen luottamushenkilötaustaiset jäsenet nimetään siten, että puheenjohtajaksi nimetään Pirjo Kivistö (SDP) ja hallituksen varapuheenjohtajaksi nimetään Juha Karhu (Vihr.).

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi