Vuokraus, toimitila, Vuosaarentie 7, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja Kaupunginkanslia / Vuosaari21-hanke

HEL 2021-010977
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33

Vuokraus, toimitila, Vuosaarentie 7, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja Kaupunginkanslia / Vuosaari21-hanke

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Vuosaarentie 7, 00980 Helsinki sijaitsevasta, Helsingin kaupungin omistamasta kiinteistöstä huoneistoalaltaan yhteensä noin 1709 m² kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) käyttöön siten, että pääoman ja ylläpidon sisältämä kokonaisvuokra kaupunkiympäristön toimialan hallinnointikulu mukaan lukien on arvonlisäverottomana 11 108,50 euroa.

Tilojen käyttäjä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa puolet (1/2) kiinteistön käyttösähköstä kulutukseen perustuvan laskutuksen mukaan.

Tilat vuokrataan Vuosaari21-hankkeen taideprojektin toteutusta varten. Vuokra-aika on 23.9.2021 – 3.11.2021. Vuokrasopimus on määräaikainen.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunginkanslian kanssa pyrkinyt edistämään tyhjiksi jäävien kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä ennen purkamista tai myyntiin päätymistä. Vuosaaren lukion, Vuosaarentie 7, tilat ovat jääneet tyhjiksi kesällä 2021, kun lukiolle valmistui uudisrakennus Mosaiikkiraitti 2b:hen. Kuluneen vuoden ajan ovat Vuosaaren ja Helsingin alueen taidetoimijat olleet kiinnostuneita vuokraamaan tiloja tyhjäksi jääneestä lukiorakennuksesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsee vanhan lukion tiloja vielä syksyn 2021 ajan kiireiseen peruskoulun kesken jättäneiden oppilaiden jatko-opetukseen, mikä on viivästyttänyt rakennuksen kokonaan tyhjentymistä. Yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Vuosaari21-taideprojektin tuottajien kanssa on keskusteltu talossa yhdessä toimimisesta, taideprojektin rajapinnoista ja oppilaiden osallistamisesta projektin aikana. Yhtymäkohtia opetustoiminnan ja taideprojektin kesken on löytynyt mukavasti.

Vuokrasopimus on määräaikainen ja vastuullinen vuokralainen kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala vastaa tilojen siivouksesta, ennallistamisesta ja mahdollisista vahingoista. Mahdollisesta ennallistamisesta sovitaan tilojen luovutuksen ja lopputarkastuksen yhteydessä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa.
Vuokrasopimukseen on kirjattu tarkemmin vastuita ja mahdollisten ylimääräisten kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajan ja tilojen käyttäjien Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kesken.

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
vs. yksikön päällikkö