Puistosuunnitelma, Pornaistenniemi välillä Matinsilta-Jokisuuntie, Viikki, nro VIO 6079/1

HEL 2021-011094
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 637 §

Pornaistenniemi, puistosuunnitelman hyväksyminen, Viikki

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Pornaistenniemen puiston puistosuunnitelman välillä Matinsilta - Jokisuuntie nro VIO 6079/1.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on Matinsillan ja Jokisuuntien välille sijoittuva puistoalue. Alue rajautuu etelässä Matinsiltaan, lännessä Vanhankaupunginlahden suvantoon, itä- eteläsuunnassa Katariina Saksilaisen katuun ja pohjoisreunassa kerrostaloalueeseen. Suunnittelualue sijaitsee myös maakunnallisesti arvokkaalla kulttuuriympäristöalueella (Vantaanjokilaakson maisema-alue) ja on osa Vantaanjoen suun merkittävää virkistysaluevyöhykettä. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 12160 osoitettu VP -merkinnällä. Puiston pinta-ala suunnittelualueen osalta on 13600 m.

Puisto on nykyisin rantavyöhykkeellä puistomaista, muilta osin nurmikenttää ja metsäisiä alueita. Puiston luoteisreunaa pitkin kulkee tärkeä kävely- ja pyöräilyreitti, joka jatkuu Matinsillalta kohti Viikkiä. Suunnittelualueelle sijoittuu liito-oravien ydinalue.

Puistosuunnitelma on laadittu yhteistyössä katusuunnittelun kanssa, jolloin puisto- ja katualueen toiminnot nivoutuvat saumattomasti toisiinsa. Kadun rakentamisen tavoitteena on mahdollistaa pysäköintipaikkojen ja baanayhteyden rakentaminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, ketterien kioskien toiminnan mahdollistaminen ja tapahtumasähkön rakentaminen alueelle.

Puisto täydentää katusuunnitelman tavoitteita parantamalla pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita sekä puiston käytettävyyttä ja kestävyyttä. Kulkuyhteyksien selkeyttämisellä ja puiston jäsentämisellä lisätään Pornaistenniemen virkistysarvoa siten, että alueen merkittävät luontoarvot säilyvät ja Vanhankaupunginselän kierros kokonaisuudessaan vahvistuu yhtenäisesti hahmottuvana virkistysreittinä. Lisäksi suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa ketterien kioskien toiminta, jota tukevat puistoon sijoitettavat oleskelupaikat.

Liito-oravien huomioon ottaminen

Liito-orava otetaan huomioon kaupungin omassa toiminnassa maankäytön yleissuunnittelusta ylläpitoon. Toimintaa ohjaa liito-oravan huomioimisen toimintatapamalli, mikä on päätetty ottaa käyttöön koko kaupunkiympäristön toimialalla vuonna 2020. Toimintatapamalli kertoo, miten liito-orava huomioidaan ennakoiden tai tapauksissa, jossa liito-oravahavainto tehdään kesken prosessin. Toimintatapamallissa on määritelty kaupungin eri palveluiden roolit ja vastuut, ohjeistettu eri toimijoita liito-oravan huomioimiseen liittyvissä asioissa ja luotu yhtenäiset käytännöt yhteistyöhön ELY-keskuksen kanssa. Liito-oravatietoja ja toimintatapamalli on lisätty intranet-sivustolle kaupunkiympäristön toimialan suunnitteluportaaliin kaikkien suunnittelijoiden käyttöön.

Kaupungin karttapalvelussa ja sisäisessä käytössä olevassa karttapalvelu Vipusessa on saatavilla ajankohtaista, vuosittain tehtyihin inventointeihin perustuvaa tietoa liito-oravien ydin- ja elinalueista sekä vuosittain päivittyvä liito-oravaverkostokartta. Verkostokartan avulla on pyritty muodostamaan kokonaiskuva liito-oravan ydin- ja elinalueista ja liito-oravien todennäköisistä liikkumisreiteistä alueilta toiselle. Tietoa hyödynnetään kaikessa suunnittelussa ja kaupungin toiminnassa.

Liito-oravien huomioiminen Pornaistenniemessä

Liito-oravien ydinalueet ja reitit on tarkastettu paikkatietopalvelusta suunnittelun alkaessa. Suunnittelualueelle sijoittuu liito-oravan ydinalue ja liikkumisreitti. Puistoon on esitetty myös tarve uudelle ylityspaikalle.

Suunnittelun aikana pyydettiin ympäristöpalvelulta uusimmat kartoitustiedot alueen liito-oravahavainnoista. Yksi tammi, joka on tulkittu pesäpuuksi (200 papanaa), sijaitsee suunnittelualueeseen rajautuvan kiinteistön pihalla. Suunnittelualueelle sijoittuu kuusi puuta, joiden läheisyydessä on havaittu pieniä määriä papanoita (2-20 papanaa).

Suunnittelussa ei tehdä muutoksia liito-oravan ydinalueelle. Muualla puistossa tehdään virkistyskäyttöä tukevia toimenpiteitä, jotka eivät heikennä liito-oravan ydinaluetta ja liikkumisreittejä. Puiston nykyinen puusto säilytetään ja niiden elinvoimaisuudesta huolehditaan jatkossakin ylläpidon avulla. Puistoon lisätään uusia puita, jotka parantavat liito-oravien liikkumismahdollisuutta. Voidaan katsoa, että alueella säilyy ja pyritään parantamaan liito-oravien pesintään, ruokailuun sekä leviämiseen ja liikkumiseen sopivia elinolosuhteita.

Rakentamisen alkaessa tehdään yhdessä ympäristöpalvelujen kanssa maastokatselmus urakka-alueelle.

Suunnitelma

Pornaistenniemen puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta. Katualueelle sijoittuvien pysäköintialueiden sekä osittain katualueelle ja puiston puolelle sijoittuvan baanayhteyden rakentamisen myötä myös puiston toimintoja ja kulkuväyliä on tarpeen muokata ja kunnostaa.

Puistoon lisätään uusia oleskelupaikkoja ja reittejä. Puiston läpi kulkeva pääreitti on asfalttipintainen ja muut reitit ovat kivituhkapäällysteisiä. Puiston ja katualueen rajalle sijoittuville ketterille kioskeille on varattu nurmikivettyjä pysäköintipaikkoja. Kioskien läheisyyteen on esitetty useita penkkejä ja muutamia penkki- ja pöytäryhmiä sekä oleskelunurmi vapaampaan käyttöön. Puistoon lisätään roska-astioita ja syväkeräyssäiliöt.

Puiston kasvillisuutta täydennetään monilajisilla uusilla puilla ja niittyalueilla sipulikukkineen. Oleskelunurmen maastonmuotoiluilla lisätään käyttömukavuutta esimerkiksi piknik käyttöön. Näkymät lahdelle ja ranta pidetään nykyisellään avoimena. Oleskeluun tarkoitetut alueet ovat säännöllisesti leikattavaa nurmea ja muualla on harvemmin niitettävää luonnonnurmea. Nurmi- ja niittyalueiden herkästi vaurioituvat reunat rajataan reiteistä maanpinnan tasoon asennettavalla kivirivillä.

Puiston valaisimet uusitaan.

Pornaistenniemi puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Puistosuunnitelmaehdotus on laadittu Katariina Saksilaisen kadun suunnitelman nro 31343/1 kanssa kokonaisuutena.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 6079/1 (liite 1). Puiston suunnitelmapiirustus (liite 2).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12160 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Pornaistenniemen puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä yhdessä Katariina Saksilaisen kadun katusuunnitelman kanssa kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 1.−14.6.2020 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin Uutta Koillis-Helsinkiä –verkkotilaisuudessa 1.6.2020 klo 17-19.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 3).

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 8.–21.9.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Puistosuunnitelmasta ei saatu yhtään muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 1,36 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 655 000 euroa eli noin 48 euroa/m² (alv 0 %).

Puiston hoitoluokat ovat A2, A3 ja B2.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 150 euroa eli 1,12 euroa/m² (alv 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelmassa 2022.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 46 §

Kuntalaki 29 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 22084

camilla.lindroth-vanhala@hel.fi