Virkamatka, HKL:n johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 23.-24.11.2021

HEL 2021-011153
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 156 §

Johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 23. - 24.11.2021

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti nimeämänsä johtokunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan Paikallisliikennepäiville Tampereella 23. - 24.11.2021 siten, että osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja muut asianmukaiset korvaukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suomen Paikallisliikenneliitto r.y. pitää Paikallisliikennepäivät 23. –
24.11.2021 Tampereella.

Paikallisliikennepäivät kokoavat kattavasti Suomen kaupunkiliikenteen ammattilaiset, asiantuntijat, johtajat ja päättäjät keskustelemaan ja hakemaan uusia ideoita kaupunkiliikenteen kehittämiseksi. Teemoista voidaan tänä vuonna mainita erityisesti seuraavat:

 • Aluetason liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennyskeinot, joukkoliikenteen ja maankäytön rooli
 • Joukkoliikenne osana liikennepalvelujärjestelmän kehittämistä
 • Kutsuliikenteen hyödyntämismahdollisuudet HSL-alueella tulevina vuosina
 • Etätyön vaikutukset liikennepalveluiden kysyntään

Asiantuntijaluentojen lisäksi Tampereella järjestetään joukkoliikennealan palvelu- ja tuotenäyttely.

Paikallisliikennepäivien osallistumismaksu on 430 - 605 euroa/henkilö (+ alv 24 %) ja pääsalin etäkuuntelun osalta 350 euroa/henkilö (+ alv 24%).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi