Katusuunnitelma, Koirasaaret, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, 31278/1, 31279/1, 31280/1, 31281/1, 31282/1, 31283/1, 31284/1

HEL 2021-011245
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 664 §

Haakoninlahdenkatu väli Stansvikin rantakatu–Laivakoirankatu, Laivakoirankatu, Mustinkuja, Mustinpolku, Bellanpolku, Peninkulma, katusuunnitelmien sekä Koiraluodonkanavan ja Koiraluodonlaiturin yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen, Laajasalo

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat ja yleisen alueen suunnitelman:

 • Haakoninlahdenkatu välillä Stansvikin rantakatu–Laivakoirankatu piirustus nro 31278/1
 • Haakoninsilta piirustus nro 31278/401
 • Koiraluodonsilta piirustus nro 31278/402
 • Laivakoirankatu piirustus nro 31279/1
 • Laivakoiransilta piirustus nro 31279/400
 • Mustinkuja piirustus nro 31280/1
 • Mustinsilta piirustus nro 31280/400
 • Mustinpolku piirustus nro 31281/1
 • Bellanpolku piirustus nro 31282/1
 • Peninkulma aukio piirustus nro 31283/1
 • Koiraluodonkanava ja Koiraluodonlaituri piirustus nro 31284/1

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Taru Sihvonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kadut ja kanava sijoittuvat rakentamattomaan ympäristöön pääosin mereen vuonna 2019 täytetylle ja tiivistetylle louhepenkereelle. Lisäksi Haakoninlahdenkatu sijoittuu lännessä osin entiselle Koirasaarelle, joka on ollut osa Laajasalon öljysatama-aluetta ja jossa on sijainnut muun muassa teräsrakenteisia öljysäilöitä.

Katusuunnitelmat perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin nro 12130 (tullut voimaan 22.11.2013) ja nro 12311 (tullut voimaan 13.5.2016). Katusuunnitelmissa on huomioitu asemakaavan nro 12311 liiteaineistona ollut liikennesuunnitelma nro 6537-2, päivätty 1.3.2016.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan asemakaavojen nro 12130 ja 12311 mukainen asuntorakentaminen.

Suunnitelma

Haakoninlahdenkatu välillä Stansvikin rantakatu–Laivakoirankatu suunnitelmapiirustus nro 31278/1 (liite 2), Haakoninsilta suunnitelmapiirustus nro 31278/401 (liite 5), Koiraluodonsilta suunnitelmapiirustus nro 31278/402 (liite 6)

Haakoninlahdenkatu on uusi paikallinen kokoojakatu, joka liittyy pohjoispäästä Stansvikin rantakatuun ja eteläpäästä uuteen Laivakoirankatuun. Katuun liittyy myös uusi tonttikatu Mustinkuja. Lisäksi kadulta on kulkuyhteydet Koirasaarenpuistoon. Haakoninlahdenkatu rajautuu Koiraluodonkanavaan teräsbetonirakenteisilla, luonnonkivipintaisilla tukimuureilla.. Lisäksi katu ylittää kanavan uudella ajoneuvoliikenteen sillalla, Koiraluodonsillalla, ja kanavan läntisen sivuhaaran toisella uudella ajoneuvoliikenteen sillalla, Haakoninsillalla. Kanavan läntisen sivuhaaran jatko suunnitellaan ja rakennetaan myöhemmin. Haakoninlahdenkadun molemmin puolin on jalkakäytävät. Pyöräily on ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. Kadun länsireunalle sijoitetaan ajoradan ja jalkakäytävän väliin pysäköinti- ja erotuskaista, jossa on puita.

Laivakoirankatu suunnitelmapiirustus nro 31279/1 (liite 8), Laivakoiransilta suunnitelmapiirustus nro 31279/400 (liite 9)

Laivakoirankatu on uusi paikallinen kokoojakatu, joka liittyy pohjoispäästä Stansvikin rantakatuun ja eteläpäästä uuteen Haakoninlahdenkatuun. Laivakoirankadulta rakennetaan kulkuyhteydet myös Koirasaarenpuistoon ja Koiraluodonlaiturille. Laivakoirankatu ylittää Koiraluodonkanavan uudella ajoneuvoliikenteen sillalla, Laivakoiransillalla. Katu rajautuu Koiraluodonkanavaan teräsbetonirakenteisilla, luonnonkivipintaisilla tukimuureilla. Laivakoirankadun itäpuolelle rakennetaan myöhemmässä vaiheessa pienvenesatama. Katu rajautuu pienvenesatamaan teräsbetonisella tukimuurilla. Laivakoirankadun molemmin puolin on jalkakäytävät. Pyöräily on ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. Kadun itäreunalle sijoitetaan ajoradan ja jalkakäytävän väliin pysäköinti- ja erotuskaista, jossa on puita.

Mustinkuja suunnitelmapiirustus nro 31280/1 (liite 11), Mustinsilta suunnitelmapiirustus nro 31280/400 (liite 12)

Mustinkuja on uusi tonttikatu, joka liittyy itäpäästä uuteen Laivakoirankatuun ja länsipäästä uuteen Haakoninlahdenkatuun. Mustinkujan keskiosaan liittyy Mustinpolku ja länsiosaan Koiraluodonlaituri. Mustinkujan itäpäässä ajoradan molemmin puolin on jalkakäytävät. Pyöräily on ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. Pysäköinti on sallittu ajoradan pohjoisreunassa. Ajorata päättyy kääntöpaikkaan. Siitä länteen Mustinkuja jatkuu yhdistettynä jalkakäytävänä ja pyörätienä. Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie ylittävät Koiraluodonkanavan uudella jalankulun ja pyöräilyn sillalla, Mustinsillalla.

Mustinpolku suunnitelmapiirustus nro 31281/1 (liite 14)

Mustinpolku on uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka liittyy pohjoispäästä uuteen Mustinkujaan ja eteläpäästä uuteen Bellanpolkuun ja Peninkulma-aukioon. Huoltoajo Mustinpolulla on sallittu.

Bellanpolku suunnitelmapiirustus nro 31282/1 (liite 16)

Bellanpolku on uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka liittyy länsipäästä uuteen Mustinpolkuun ja Peninkulma-aukioon ja itäpäästä uuteen Laivakoirankatuun. Huoltoajo Bellanpolulla on sallittu.

Peninkulma suunnitelmapiirustus nro 31283/1 (liite 18)

Peninkulma on uusi katuaukio, joka rajautuu itäreunasta uuteen Mustinpolkuun ja Bellanpolkuun ja länsireunasta Koiraluodonlaituriin ja Koiraluodonkanavan rantarakenteisiin. Aukio koostuu jalankululle varatuista, luonnonkivipintaisista tasanteista, jotka muodostavat kanavarantaan laskevan, leveän portaikon. Tasanteille on sijoitettu puupintaisia istuimia. Portaikon molemmin puolin on betonisin tukimuurein rajatut istutusalueet. Istutusalueille istutetaan havupuita sekä matalia lehtipensaita. Aukion pohjoisreunassa on luiska, joka mahdollistaa muun muassa esteettömän kulun ja huoltoajon kanavarantaan. Aukio valaistaan pollarivalaisimilla ja luiska käsijohdevalaisimella.

Koiraluodonkanava ja Koiraluodonlaituri suunnitelmapiirustus nro 31284/1 (liite 20)

Koiraluodonkanava on uusi Koirasaarten asuinalueen läpi kulkeva kanava. Kanavan itäreunassa on välillä Mustinkuja−Laivakoirankatu uusi jalankulkualue, Koiraluodonlaituri. Kanavan ylittää pohjoisessa Laivakoiransilta, keskiosassa Mustinsilta ja etelässä Koiraluodonsilta. Kanavaa jatketaan myöhemmässä vaiheessa Mustinsillan pohjoispuolelta länteen uudella haaralla, joka alittaa Haakoninsillan.

Koiraluodonkanava on vesialuetta, jolla on mahdollista liikkua pienveneellä. Kanavan leveys on suorilla osuuksilla 13–20 metriä. Kanavan keskellä säilytetään kaksi luotoa, joiden kohdalla kanava on tätäkin leveämpi. Silta-aukkojen vapaa leveys on 8 metriä ja vapaa korkeus keskiveden aikaan sillasta riippuen joko 1,8 metriä tai 2,8 metriä. Kanava on keskiveden aikaan noin 2 metriä syvä. Kanavan länsireunassa on alue (la-2), jolle viereinen kortteli saa rakentaa käyttöönsä asemakaavan mukaisesti laiturimaisia rakenteita ja johon saa kiinnittää pieniä moottorittomia veneitä.

Kanavan pohjoisosassa Stansvikin rantakatuun rajautuva kanavaraitti muodostaa tunnelmallisen oleskelualueen aivan raitiotien Haakoninlahden päätepysäkin läheisyyteen. Oleskelutasanne liittyy Stansvikin rantakatuun molemmista päistään portailla.

Kanavan keski- ja eteläosassa Koiraluodonlaituri muodostaa kanavan itäreunaan uuden omintakeisen, sekundaarisen kulkureitin. Siellä auringonottopaikat, porrastetut tasanteet ja istuintasot tarjoavat mahdollisuuden rauhalliseen oleskeluun ja kanavanäkymien tarkkailuun. Koiraluodonlaiturin pohjois- ja eteläpää liittyvät Mustinkujaan ja Laivakoirankatuun portailla. Koiraluodonkanavan keskiosassa on Peninkulma-aukion kautta myös esteetön luiska alas kanavan varteen.

Koiraluodonlaituri on asemakaavassa esitetty kevyenä laiturina, mutta on jatkosuunnittelussa päätetty toteuttaa maanvaraisena, jotta julkisen alueen rakentaminen, ylläpito ja korjaaminen onnistuisivat mahdollisimman ketterästi ja jotta alueen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Jalankulun alataso toteutetaan laiturimaisesti puupintaisena. Jalankulun ylätasot, säilytettäviin luotoihin liittyvät istuskeluportaat ja aukio sekä kaikki raitteihin liittyvät portaat ovat luonnonkiveä. Oleskelupaikkojen penkit, aurinkotuolit ja istuinlaverit toteutetaan puupintaisina. Kanavarantaan sijoitetaan pelastustikkaita sekä -renkaita. Stansvikin rantakatuun rajautuvalla osuudella, lähellä raitiotiepysäkkiä, on lisäksi polkupyörien säilytystelineitä.

Istutusalueet rajataan betonipintaisilla tukimuureilla. Kanavan pohjoisosassa istutusalueille istutetaan lehtipuita sekä matalia lehtipensaita. Keski- ja eteläosassa istutusalueille istutetaan heinä- ja puuistutuksia. Puulaji on ikivihreä, alueelle tyypillinen mänty. Katseenvangitsijoina toimivat yksittäiset kukkivat puut erityiskohdissa. Kanavan muureja elävöittävät paikoitellen köynnösistutukset.

Kanavaraitti valaistaan matalilla pollarivalaisimilla. Pyörätelineiden läheisyydessä on käsijohdevalaisin. Tonttien tukimuureihin esitetään toteutettavaksi muuriin integroituja pieniä kohdevalaisimia. Kanavaraittien sekundaarisilla osuuksilla kanavarannassa ei ole talvikunnossapitoa.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nro 31278/1 (liite 1), nro 31279/1 (liite 7), nro 31280/1 (liite 10), nro 31281/1 (liite 13), nro 31282/1 (liite 15), nro 31283/1 (liite 17) ja nro 31284/1 (liite 19). Katusuunnitelmien koostepiirustus on liitteenä 4. Nähtävillä olon jälkeen Haakoninlahdenkadun ja Koiraluodonkanavan ja Koiraluodonlaiturin suunnitelmapiirustuksiin sekä koostepiirustukseen on tehty yksittäisiä piirustusteknisiä tarkennuksia.

Kadut ja kanava sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Lisäksi suunnittelu on toteutettu yhteistyössä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Suunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 12.−22.12.2019 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 16.12.2019 Kruunuparkki 5:n asukastilassa (os. Koirasaarentie 48). Suunnitelmaluonnoksiin ei tullut palautetta.

Katusuunnitelmaehdotukset ja yleisen alueen suunnitelmaehdotus ovat olleet nähtävillä 20.10.−2.11.2021 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muille osallisille yleistiedoksiantona.

Suunnitelmista on jätetty kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että pystysuuntaisten rantamuurien lisäksi suunnitelmaan lisättäisiin loivia rantoja tai turvaramppeja lintujen veden äärelle pääsyn varmistamiseksi ja vesilintujen poikasten hukkumisen ehkäisemiseksi.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Kanavan keskellä säästetään asemakaavan mukaisesti kaksi luotoa, joiden rannat on pääosin loivat. Luotojen kohdalla myös portaikot laskevat mereen saakka. Kanavan eteläpäästä jatkuu myöhemmin suunniteltava ja toteutettava Koirasaarenpuisto, jonka rannat on tarkoitus toteuttaa pääosin luiskattuina. Lisäksi kanavan itäpäästä alle 200 metrin etäisyydellä on Pitkäluoto ja Huttuvadinpuisto, joissa on luonnontilaisia loivia rantoja.

Muistutus 2

Muistutuksessa esitetään, että kahden Haakoninlahdenkadulle esitetyn tonttiliittymän tulisi olla 6 metrin sijasta 7,1 metriä leveitä.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Tonttiliittymien sijainti ja leveys tarkistetaan normaaliin tapaan yhteistyössä tonttien kanssa, kun tonttien suunnittelu etenee rakennuslupavaiheeseen.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 9 990 000 euroa (alv 0 %). Tästä katurakentamisen osuus on yhteensä noin 2,3 milj. euroa, siltojen osuus noin 3,2 milj. euroa ja tukimuurien ja portaiden osuus noin 4,5 milj. euroa. Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 
 
yht. euroa (alv. 0 %)
euroa/m² (alv.0 %)
Haakoninlahdenkatu
4 300 000
593
Laivakoirankatu
1 690 000
359
Mustinkuja
570 000
492
Mustinpolku
55 000
121
Bellanpolku
65 000
139
Peninkulma
200 000
270
Koiraluodonkanava ja -laituri
3 110 000
244

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 90 000 euroa (alv 0 %).

Rakentamiseen on varauduttukaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §, 42 §, 43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen ilmoitustaululla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Taru Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38434

taru.sihvonen@hel.fi