Valtuustoaloite, lisää yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Helsinkiin

HEL 2021-011258
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 314 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Nina Miettinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että yhteiskäyttöisten kuormapyörien käyttöönottoa edistetään selvittämällä mahdollisuudet saada kuormapyöriä asuinrakennusten ja kaupunkipyöräpalvelun yhteyteen.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon viitaten, että yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön lisääminen lyhyiden, autolla tehtävien ostos- ja harrastusmatkojen vähentämiseksi on erittäin kannatettavaa. Tämä tukisi sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman että Liikkumisohjelman tavoitteita sekä yleisemmin pyöräliikenteen edistämisen tavoitetta. Valmistelussa olevan kaupunkipyöräpalvelun kilpailutuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet yhteiskäyttöisten kuormapyörien integroimiseksi sopivalla tavalla osaksi tulevaa kaupunkipyöräjärjestelmää.

Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käytön edellytyksiä toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoiteverkkoa kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitelmien ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. Myös nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköintitelineet mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuormapyörille paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tarkemmin tulevien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotannon rakennuttamissa kohteissa pyritään huomioimaan kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa entistä paremmin. Kaupunkiympäristön toimiala on sopinut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) ja Helsingin asumisoikeus Oy:n (Hason) kanssa syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa kuormapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi sähköpyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje julkaistaan keväällä 2022. Aloitteessa esitettyjen, mahdollisten talokohtaisten kuormapyörien varausjärjestelmien suunnittelu ja toteutus on kunkin itsenäisen yhtiön päätösvallassa oleva asia.

Koska sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvikäytön kannalta ideaalia, voi autojen pysäköintitilojen (kuten hukkakäytössä olevien pilarinvierustojen tai kapeiden kaistaleiden) hyödyntäminen tulla kysymykseen. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edellyttää, että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi leveä ovi. Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa vanhoissa voi olla haasteita.

Liikenneliikelaitos HKL (nykyinen Kaupunkiliikenne Oy), on lausunnossaan pitänyt esitystä yhteiskäyttöisistä kuormapyöristä varteenotettavana mahdollisuutena. HKL toteutti kuormapyörien pilottihankkeen Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueilla vuonna 2020. Kokeilusta saadut kokemukset olivat positiivisia ja palvelusta pidettiin erityisesti perheiden keskuudessa. Kokeilun käyttäjämääriin oltiin tyytyväisiä. Pidempiaikaisen ratkaisun toteuttaminen vaatii kuitenkin vielä paljon kehittämistä. Mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi kaupunkipyöräpalvelua tai sen yhteyteen selvitetään palvelun seuraavaa kilpailutusta valmisteltaessa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on ilmoittanut yhtyvänsä HKL:n näkemykseen ja pitävänsä kuormapyörien tuomista osaksi kaupunkipyöräpalvelua alustavasti kannatettavana. HSL tulee osaltaan selvittämään asiaa kaupunkipyöräpalvelun seuraavan sopimuskauden hankintaa valmisteltaessa.

Vastaus on asiasta saatujen kaupunkiympäristölautakunnan, HKL:n ja HSL:n lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 87

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yhteiskäyttöisten kuormapyörien lisääminen lyhyiden automatkojen vähentämiseksi esimerkiksi kauppa- ja harrastusmatkoja varten on erittäin kannatettavaa. Tämä tukisi pyöräliikenteen edistämisen, Hiilineutraali Helsinki –toimenpideohjelman sekä Liikkumisohjelman tavoitteita. Valmistelussa olevan kaupunkipyöräkilpailutuksen yhteydessä on perusteltua selvittää mahdollisuudet yhteiskäyttöisten kuormapyörien integroimiseksi sopivalla tavalla osaksi tulevaa kaupunkipyöräjärjestelmää.

Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käyttöedellytyksiä toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoiteverkkoa kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitelmien ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. Myös nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköintitelineet mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuormapyörille paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tarkemmin tulevien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä.

Asuntotuotannon rakennuttamissa kohteissa pyritään huomioimaan kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa entistä paremmin. Hekan (Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja Hason (Helsingin asumisoikeus Oy) kanssa sovittiin syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa kuormapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi sähköpyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje tullaan julkaisemaan keväällä 2022.

Sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvikäytön kannalta ideaalia, joten tässä kannattaisi hyödyntää pysäköintitiloja (hukkaan meneviä pilarinvierustoja, kapeita kaistaleita yms.) silloin kun sellaisia on tarjolla. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edellyttää, että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi leveä ovi. Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa vanhoissa voi olla haasteita.

Talokohtaiset varausjärjestelmät yms. jäävät Hekan, Hason ja As Oy:den mietittäviksi ja toteutettaviksi.

08.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija: 310 22589

oskari.kaupinmaki@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 203

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Nina Miettisen valtuustoaloitteesta yhteiskäyttöisten kuormapyörien
käyttöönoton edistämiseksi:

Liikenneliikelaitos (HKL) näkee yhteiskäyttöiset kuormapyörät
varteenotettavana mahdollisuutena ja on kokeillut niiden tarjoamista
pilottihankkeessa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella 2020. Kokeilun kokemukset olivat positiivisia, käyttömäärät kohtuullisia ja erityisesti perheiden keskuudessa palvelusta pidettiin. Samalla HKL myös totesi, että pidempiaikaisen ratkaisun toteuttaminen vaatii vielä paljon kehittämistä.

HKL tulee selvittämään mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi kaupunkipyöräpalvelua tai sen yhteyteen palvelun seuraavaa kilpailutusta valmistellessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi