Valtuustoaloite, lähetekäytäntöjen sujuvoittaminen nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

HEL 2021-011260
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 106 §

V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus:
”Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mahdollinen.”

Selkeytetään yllä oleva lause HUSin lausunnon ja kaupunginhallituksen vastaanottamien lisäselvitysten mukaisesti muotoon:

”HUS nuorisopsykiatria ei voi tulkita terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muut HUS-alueen kunnat.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Minja Koskelan toinen vastaehdotus:
Lisätään alla oleva teksti toisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleekseen:

"Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soite ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisista lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteprosessista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palveluita tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilmenee."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 6
Jussi Halla-aho, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen äänin 6 - 3 (6 tyhjä)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä)

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastahdotuksen ja hyväksyi Minja Koskelan toisen vastahdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: ”Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mahdollinen.” Selkeytetään yllä oleva lause HUSin lausunnon ja kaupunginhallituksen vastaanottamien lisäselvitysten mukaisesti muotoon: ”HUS nuorisopsykiatria ei voi tulkita terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muut HUS-alueen kunnat.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 0 4 0

Äänestys 2

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään alla oleva teksti toisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleekseen: "Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soite ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisista lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteprosessista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palveluita tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilmenee."

Jäsen Valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lähetekäytäntöjen sujuvoittamista nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi joko lääkärin tai psykologin lähetteellä.

Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mahdollinen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että kiireellisen ja lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin perustein. Lääkärin tutkimukseen perustuva lähete tarvitaan, jotta henkilö voidaan ottaa sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten. Lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. Sisäänottokriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon perusteiden mukaisia.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 77

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.12.2021

Kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että nuorisopsykiatriseen arvioon pääsyä erikoissairaanhoitoon sujuvoitettaisiin siten, että lähetteen voisi tehdä lääkärin lisäksi myös psykologi ja että lähetettä varten ei jatkossa edellytettäisi useamman ammattilaisen arvioita, vaan joko lääkärin tai psykologin arvio riittäisi.

Aloitteen johdosta on saatu HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtajan lausunto.

Terveydenhuoltolain 52 §:n 1. momentin mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. HUS nuorisopsykiatria toteaa, ettei se voi lähteä tulkitsemaan terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muiden kuntien. Lisäksi lausunnossa todetaan, että lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. HUS noudattaa sisäänottokriteereissä STM:n kiireettömän hoidon perusteita.

Kuten aloitteessa tuodaan esille, on viime vuosina etenkin tyttöjen itseraportoidut ahdistus- ja masennusoireet lisääntyneet. Sen sijaan viitettä varsinaisten mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyyden noususta ei ole. Vaikka selkeää näyttöä varsinaisten mielenterveyden häiriöiden noususta ei ole, on HUS nuorisopsykiatrialle saapuneiden lähetteiden määrä noussut 40 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erikoissairaanhoitoon hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut sen sijaan 13 %. Osa lähetteistä ei täytä HUS:in arvioimana erikoissairaanhoidon kriteerejä, joten ne on palautettu hoito-ohjeiden kanssa perusterveydenhuoltoon, johon lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito ensisijaisesti kuuluu.

Lähetekäytännön muuttaminen aloitteen mukaiseksi voisi nopeuttaa lähetteen tekemistä, mutta koko hoitoprosessi ei merkittävästi nopeutuisi, koska se ei muuttaisi epäsuhtaa lähetemäärän ja nuorisopsykiatrisen kapasiteetin välillä ei muuttuisi.

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja terveystoimiala ei näe mahdolliseksi tai tarpeelliseksi nuorisopsykiatrisen lähetekäytännön muuttamista aloitteessa esitetyillä tavoilla.

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi