Valtuustoaloite, Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentaminen

HEL 2021-011270
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 288 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Pia Kopra ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Munkkiniemen uimarantaa kohennetaan rakentamalla nykyisen huoltorakennuksen tilalle uusi rakennus, jossa on naisille ja miehille erilliset pukeutumistilat, pukukaapit ja peseytymistilat sekä vesi- ja viemäriverkkoon kytketyt wc-tilat.

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Jos Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta kokonaisuutena, jotta alueellinen tasa-arvo toteutuu myös huoltorakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun alussa. Se on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jopa parempi kuin muut kaupungin ylläpitämät uimarantojen huoltorakennukset. Rakennuksessa on lämpimät suihkut sekä puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen vaikuttaa se, että se on usein ilkivallan kohteena. Ilkivallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa kun niitä tulee.

Huoltorakennus suljetaan iltakuudelta. Uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jälkeen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukaan bajamajan korvaamista ns. cityvessalla voidaan selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön, ympäri vuorokauden ja vuoden käytettävissä oleva cityvessa voisi palvella sekä uimarannan että rantareitin käyttäjiä.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 8

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Jos Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta kokonaisuutena, jotta alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu myös uimarantojen palvelurakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun alussa. Huoltorakennus on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jopa parempi kuin muut Helsingin kaupungin ylläpitämät uimarantojen huoltorakennukset. Huoltorakennuksessa on lämpimät suihkut sekä puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennus suljetaan klo 18 ja uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jälkeen. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä. Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen vaikuttaa se, että rakennus on usein ilkivallan kohteena. Ilkivallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa, kun niitä tulee.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti 2017 uimarantoja, uimapaikkoja sekä talviuintia koskevan turvallisuusasiakirjan. Kyseisessä selvityksessä Munkkinimen uimarannan turvallisuusasiat raportoitiin olevan kunnossa.
Turvallisuusasiakirjaa on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan uimarantatoiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä määritellään liikunnan palvelustrategiassa siten, että uimarantatoiminta katsotaan omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi, joka tuotetaan liikuntapalveluiden omana palveluna samoin kuin esimerkiksi hiihtoladut ja ulkoilualueiden ylläpito.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen:
POISTETAAN KAPPALE (3) KAKSI VIIMEISTÄ LAUSETTA
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

JA LISÄTÄÄN LAUSEET:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulee rakentaa maksuton ja esteetön cityvessa, joka on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä. Se palvelee paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi