Valtuustoaloite, Kierrätyspisteitä lisättävä erityisesti pientaloalueille

HEL 2021-011273
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 310 §

V 18.5.2022, Valtuutettu Matias Pajulan aloite kierrätyspisteiden lisäämisestä pientaloalueille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Matias Pajula ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki pyrkisi lisäämään kierrätyspisteitä erityisesti pientaloalueille kierrätyksen helpottamiseksi ja sen houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Kaupunginhallitus pitää kaupunkiympäristölautakunnan tavoin lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien ekopisteiden olemassaoloa ja pientaloalueiden jätteiden lajittelumahdollisuuksien lisäämistä tärkeänä niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastaa pakkausjätteiden alueellisesta vastaanotosta ja keräyksestä (RINKI-ekopisteverkko) valtakunnallisesti neljän materiaalikohtaisen tuottajayhteisön valtuuttamana. Suomessa on tällä hetkellä noin 1 850 Rinki-ekopistettä, joissa on kuitu-, lasi- ja metallipakkausjätteen vastaanotto. Noin 700:ssa ekopisteistä on myös muovin keräys. Helsingissä on 53 ekopistettä, joissa kerätään kuitua, lasia ja metallia. Isossa osassa niistä on myös muovin keräys.

Jätelaki, jäteasetus sekä asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä muuttuivat vuonna 2021. Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 % yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 %. Tehokas erilliskeräys on välttämätön kierrätysasteen nostamiseksi. Lakimuutosten myötä valtakunnallisten muovinkeräyspisteiden määrä nousee vähintään 1000:een ja pakkausjätteiden keräily siirtyy lähemmäksi kotitalouksia. Jokaisen kiinteistön, jossa on vähintään viisi taloutta, tulee hankkia kiinteistölleen omat lajitteluastiat pakkausjätteille 1.7.2023 mennessä. Vastaava jätehuoltomääräys on tullut Helsingissä voimaan jo vuonna 2021.

Kaupunginhallitus viittaa asiasta saatuun RINKI Oy:n lausuntoon ja toteaa, että kiinteistöillä tapahtuvan keräyksen lisääntyminen tarkoittaa myös sitä, että nykyinen 1 850:n ekopisteen lukumäärä tulee näillä näkymin jonkin verran vähenemään. RINKI Oy pyrkii sijoittamaan jäljelle jäävät pisteet siten, että ne sijaitsisivat alueilla, joilla on lukumääräisesti eniten 1–4:n talouden kiinteistöjä. Lisäksi jäljelle jääviä ekopisteitä pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle kaupallisia palveluja ja muita kulkureittien varrella olevia paikkoja. Ekopisteiden lisääminen ei RINKI Oy:n mukaan ole kuitenkaan tässä tilanteessa mahdollista.

On huomioitavaa, että ekopisteiden perustaminen uusiin paikkoihin ei ole ongelmatonta. Vaikka ekopisteitä usein toivotaan pientalovaltaisille alueille, saatetaan niiden sijoittamista kiinteistöjen välittömään läheisyyteen tästä huolimatta vastustaa. Myös tilan puute saattaa vaikeuttaa ekopisteelle soveltuvan paikan löytymistä pientalovaltaisilla ja tiiviillä asuinalueilla.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY:n) toteuttama pientalojen monilokerokokeilu (seka- ja biojäte, muovipakkaukset ja pienmetalli) päättyy toukokuussa 2022. Kokeiluun osallistui noin tuhat pientaloa ja muutama rivitalo Helsingistä, Vantaalta, Espoosta ja Kauniaisista. HSY:n mukaan pientalojen monilokerokokeilusta saatiin hyvää käyttäjäpalautetta, mutta keräystä ei oteta palveluvalikoimaan johtuen kokeilun aikana ilmenneistä ongelmista kerättävien materiaalien soveltuvuudessa astiaan ja kuormaamiseen. HSY:n palveluvalikoimassa on tällä hetkellä tarjolla pakkausten monilokeroastiakeräys (kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli) 5–9:n asuinhuoneiston kiinteistöille.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, HSY:n ja RINKI Oy:n lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 102

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien ekopisteiden olemassaolo ja pientaloalueiden jätteiden lajittelumahdollisuuksien lisääminen nähdään tärkeäksi, niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta.

Uusi jätelaki astui voimaan vuonna 2021 ja se vaikuttaa kiinteistökohtaisen jätteiden keräyksen lisääntymiseen. Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tehokas erilliskeräys on välttämätön kierrätysasteen nostamiseksi. Täsmälliset vaatimukset kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden jätehuollosta annetaan myöhemmin asetuksilla, jotka ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Erilliskeräysvelvoitteet on tarkoitettu tulemaan voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

HSY:n kierrätyspisteet siirtyivät Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle 1.1.2019 alkaen. Rinki Oy vastaa ekopisteiden ylläpidosta ja asiakaspalvelusta pääkaupunkiseudulla.

Uusi jätelaki vaikuttaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ekopisteiden kautta kerätyn jätteen määrän vähentymiseen. Ekopisteiden määrän vähentämisestä odotetaan päätöksiä Suomessa, koska uuden lain mukaan ekopisteiden vähimmäismäärä koko valtakunnassa on siirtymäajan jälkeen 1000 pistettä, kun se aikaisemmin oli 1850 pistettä. Muovin osalta pisteiden vähimmäismäärä tulee lisääntymään 500:sta 1000: teen. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy seuraa tehtäviä päätöksiä ja pidättäytyy uusien ekopisteiden perustamisesta Suomessa. Uusien ekopisteiden perustamiseen vaikuttaa tulevien päätösten linjaukset.

Pientaloalueiden kotitalouksien kiinteistökohtaista jätteiden keräystä kokeillaan pääkaupunkiseudun alueella. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) testaa pientalojen monilokerokeräystä kokeilualueilla kevääseen 2022 saakka. Pientalon monilokeroastia korvaa perinteisen sekajäteastian ja toimii kuten pieni kierrätyspiste omalla pihalla. Monilokerokeräyksessä lajittelu helpottuu ja tilaa, aikaa ja vaivaa säästyy, kun aivan uudenlainen kierrätyspalvelu tulee kotiovelle. Pientalon monilokerokeräyksen avulla pienennetään sekajätteen määrää ja parannetaan jätteiden kierrätysastetta.

Yksityisten toimijoiden järjestämien vaatekeräyspisteiden sijoittaminen pientalovaltaisille ja tiiviille asuntoalueille on osoittautunut vaikeaksi tilan puutteen tai naapurien vastustuksen takia. Kierrätyspisteiden suunnittelu ja toteutus ovat vaatekeräysten järjestäjien vastuulla. Vaatekeräyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnasta. Lupaprosessiin kuuluu myös naapurien kuuleminen. Toimenpideluvan hakuprosessi on kaikille hakijoille samanlainen, eikä prosessissa ole alueellisia eroja.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee yhteistyötä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Sari Jurmo, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 37855

sari.jurmo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. HSY:n lausunto 1.2.2022
3. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lausunto 16.3.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.