Toivomusponsi, Meri-Rastilan ja Vuosaaren sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyys ja turvaaminen

HEL 2021-011286
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 862 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi Meri-Rastilan ja Vuosaaren alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyden ja sujuvuuden turvaamisesta asukasmäärän kasvaessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.10.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 6.10.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamista (nro 12571) kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että alueen asukasmäärän kasvaessa selvitetään kattavasti, miten Meri-Rastilan ja Vuosaaren alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyys ja sujuvuus turvataan."

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus tarjoavat terveyspalveluja Meri-Rastilan asukkaille. Vuosaaressa asuu noin 39 000 asukasta. Keski-Vuosaari, Kallahti, Rastila ja Aurinkolahti ovat Vuosaaren osa-alueita, joissa Meri-Rastilan lisäksi on merkittävässä määrin asutusta. Kaupunginosan väestöennuste vuodelle 2030 on 44 500 asukasta.

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, perhekeskuksessa ja koulujen tiloissa toimivassa kouluterveydenhoidossa oli keväällä 2021 yhteensä 265 sosiaali- ja terveydenhuollon vakanssia. Määrään ei sisälly fysio- ja toimintaterapian vakansseja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellyttänyt, että Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön määrä on saatettava riittävälle tasolle. Perusterveydenhuollossa haasteena ovat henkilöstöresurssien saatavuus ja hoitoon pääsyn viiveet. Lääkärien rekrytointia on tehostettu ja Helsingin markkinointia houkuttelevana työpaikkana on lisätty. Kiireettömän hoidon saatavuutta on pyritty lisäämään mm. työnjakoa ja johtamista kehittämällä sekä palvelusetelitoiminnalla. Myös sähköisiä palveluja on lisätty kaikissa asiakaskontakteissa.

Sote-uudistuksen tavoitteena on hyvinvointierojen kaventaminen, yhdenvertaiset palvelut, palvelujen hyvä saatavuus, työvoiman saannin turvaaminen ja kustannusten hallinta. Uudistusta viedään eteenpäin sosiaali- ja terveystoimialalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa sekä rakenneuudistushankkeessa.

Sosiaali- ja terveystoimialalla talousarvion valmistelu käynnistyy vuosittain toimintaympäristön muutosten arvioinnilla. Resurssitarkastelussa otetaan huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää lähivuosina lisäävä väestön kasvu ja ikääntyminen sekä vieraskielisten lasten ja nuorten määrän kasvu. Tiivistyvä kaupunkirakenne otetaan huomioon palveluverkkosuunnittelussa.

Kaupunginhallitus merkitsi 11.10.2021 § 741 tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.2.2021 hyväksymän valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Toivomusponsi koski kaupungin terveyspalvelujen riittävyyttä Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (nro 12570) hyväksymisen johdosta. Kaupunginhallituksen päätös on oheismateriaalina.

Asia on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi