Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa kaupunginkanslian viranhaltijoille henkilöstörekistereitä koskevissa asioissa

HEL 2021-011304
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 182 §

Rekisterinpitoon liittyvistä vastuista ja tehtävistä päättäminen kaupunginkansliassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että hallintosäännössä mainitut kaupunginkanslian johtavat viranhaltijat tai heidän määräämänsä henkilöt ovat kukin johtamansa osaston tehtäviin liittyvien henkilörekisterien ja sisäisen tarkastuksen päällikkö tai hänen määräämänsä henkilö on sisäisen tarkastuksen tehtäviin liittyvien henkilörekisterien osalta rekisterin vastuuhenkilöitä.

Vastuuhenkilön tehtävät ovat:

 • henkilörekisterin perustaminen
 • rekisteriselosteen laatiminen
 • rekisteröidyn informoiminen
 • tietojen tarkastusoikeuden toteuttaminen
 • tiedon korjaaminen 
 • muiden rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen 
 • rekisterin yhteyshenkilön nimeäminen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että edellä mainitut viranhaltijat voivat kaupungin yhteisten rekisterien osalta pyytää toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia nimeämään kyseiselle rekisterille alavastuuhenkilön.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota 20.4.2020 (§ 247) tekemänsä päätöksen kaupunginhallituksen toimivallan siirtämisestä kaupunginkanslialle henkilörekistereitä koskevissa asioissa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 679/2016) mukaan rekisterinpitäjä on se, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Kaupunginkanslian osastojen ja sisäisen tarkastuksen hallintosäännön mukaisiin tehtäviin liittyvien henkilörekisterien rekisterinpitäjä on kaupunginhallitus.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa siitä, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet ja valvoo velvoitteiden toteutumista. Kaupunginkanslian osastojen tehtävistä määrätään hallintosäännön 4 luvun 2 §:ssä ja sisäisen tarkastuksen tehtävistä hallintosäännön 22 luvun 5 §:ssä.

Osastojen tehtäviin liittyvien henkilörekisterien perustamista ja rekisterinpitoa koskeva tehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää kunkin osaston johtavalle viranhaltijalle ja sisäisen tarkastuksen päällikölle. Vastuu tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä on sillä viranhaltijalla, joka päättää sellaisen palvelun tai tietojärjestelmän hankinnasta, jossa käsitellään henkilötietoja. Tietoturvan järjestämistä ja toteuttamista koskevia vastuita on myös virastojen, toimialojen ja liikelaitosten johtavilla viranhaltijoilla, tietoturvapäälliköillä sekä tiedonhallintapäälliköllä. Vastuun sisällöstä on määrätty asiaa koskevissa päätöksissä.

Tällä päätöksellä kumottavassa kaupunginhallituksen päätöksessä on lueteltu kunkin viranhaltijan vastuulla olevat rekisterit. Jatkossa tämä ei ole tarpeellista, kun vastuu rekistereistä perustuu osastojen ja sisäisen tarkastuksen hallintosäännön mukaisiin tehtäviin. Muutoksen myötä uusien rekisterien käyttöön ottaminen on sujuvampaa ja nopeampaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Julia Lövegren, tietoasiantuntija, puhelin: 09 310 36690

julia.lovegren@hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36059

leena.mallanen@hel.fi