Kokoonpanon muutos, Helsingin käräjäoikeuden lautamiehet, eroaminen

HEL 2021-011338
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 45 §

V 2.2.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee Jaakko Heikkisen käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Jussi Airaksisen (Vihr.) käräjäoikeuden lautamieheksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehenä ei saa olla ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Jussi Airaksinen on 8.10.2021 ilmoittanut alkavansa harjoittaa ammatikseen asianajoa.

Lautamiehistä annetun lain 10 §:n mukaan, jos lautamies menettää kelpoisuutensa, käräjäoikeuden on vapautettava hänet tehtävästään tai määrättävä, ettei lautamies määräaikana saa hoitaa lautamiehen tehtävää.

Helsingin käräjäoikeus on 5.1.2022 antamallaan päätöksellä vapauttanut Jussi Airaksisen lautamiehen tehtävästä.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Ilmoitus 8.10.2021
2. käräjäoikeuden päätös Airaksinen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.