Hankinta, Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-011456
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 26 §

Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinnin hankinta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A hyväksyä Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinnin hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat
sopimukset

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat vesiliikennepäällikkö Tapio Rossi ja hankinta-asiantuntija Niina Lammi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.1.2022, § 3 muuttaa valmistelukäytäntöä siten, että kaikki yli 500 000 euron hankinnat tuodaan lautakunnan käsittelyyn jo hankinnan käynnistämisvaiheessa, jotta lautakunta voi nykyistä vahvemmin ohjata ja valvoa hankintojen kriteereitä.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat vesireittiliikennöintipalvelut kaupungin itäisen saaristoliikenteen reiteille. Hankinta on jaettu seuraaviin kolmeen (3) osa-alueeseen:1) Itäinen saaristoreitti; 2) Vasikkasaari; ja 3) Kaunissaari.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilusaariin tapahtuvan vesiliikenteen sopimukset ovat päättyneet 2021. Hankinta tehdään, että voidaan ylläpitää aiemman tasoiset julkiset vesiliikenneyhteydet Kuvan ulkoilusaariin. Lisäksi kilpailutetaan liikenne kaupunkiympäristötoimialan hallinnassa olevaan Vasikkasaareen Kympin toimialajohtajan Kuvalle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä käyttöoikeussopimuksena.

Tarjoukset vertaillaan osa-alueittain kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Kokonaistaloudellisuuden perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Hintakriteerin painoarvo on 50 %. Hintakriteeri muodostuu eri lipputyyppien yhteenlasketusta kokonaishinnasta. Laatukriteerin painoarvo on 50 %. Laatukriteeri koostuu: 1) matkustajakapasiteetista 2) päivittäisten lähtöjen vähimmäismäärän ylittävistä lähdöistä per suunta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Hankinnalla pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti Helsingin kaupungin merellistä strategiaa, jossa tarkoituksena on muun muassa saariston saavutettavuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen vähentäminen vallitseva markkinatilanne huomioon ottaen.

Kilpailutettavana olevien reittien lipputuloilla palveluntuottajilla ei ole mahdollista tehdä investointeja ympäristöystävällisempään kalustoon (palveluntuottaja kantaa palveluun liittyvän toiminnallisen ja taloudellisen riskin eli kaupunki ei tue tai osta vesiliikennepalvelua). Mikäli liikenteessä vaadittaisiin biopolttoaineen käyttämistä, kasvaneet polttoainekustannukset nostaisivat matkalippujen hintaa noin 10-30 %. Ainoa tapa miten saadaan sähkökäyttöisiä saaristolaivoja kaikille kaupungin ylläpitämille reiteille on se, että kaupunki hankkii kaluston ja kilpailuttaa ainoastaan liikenteen operoinnin (kalustoyhtiömalli).

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevien sopimusluonnosten mukaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi 1.5.2022, ja se on voimassa 30.10.2024 asti. Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdollista jatkaa enintään yhdellä kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1−8 (tarjouspyyntö, kohteiden kuvaukset ja sopimusluonnokset). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 26 (A) §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 25 ja 26 (B) §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Tapio Rossi, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 09 310 87937

tapio.rossi@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§
2. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§
3. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§
4. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§
5. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§
6. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§
7. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§
8. Salassa pidettävä: HankL 60§, 138§

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.