Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Kokousajat, ruotsinkielinen jaosto, kokousajat 2022

HEL 2021-011458
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 11 §

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sammanträdena hösten 2022 och framläggning av sektionens protokoll

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen beslutade att sammanträda följande dagar kl. 16.15:

torsdag 8.9.2022
tisdag 11.10.2022
tisdag 15.11.2022
torsdag 15.12.2022

Sammanträdena hålls på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors.

Samtidigt beslutar sektionen att när sammanträdes-protokollen har justerats hålls de tillgängliga i det allmänna datanätet www.hel.fi. På samma adress informeras också om tidpunkterna för sektionens sammanträden.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Enligt kapitel 29, § 2 i Helsingfors stads förvaltningsstadga sammanträder svenska sektionen vid de tidpunkter som den beslutat och dessutom på kallelse av ordföranden.

Ordföranden kan med anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak ställa in ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den fastställda dagen för sammanträdet (kap. 29 § 2 mom. 3)

Kallelsen till sammanträden ska skickas minst fyra dagar före sammanträdet, om sektionen inte beslutar något annat (kap. 29 § 3 mom. 2).

Enligt § 140 i kommunallagen (410/2015) gäller att protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkommun som avses i § 58, mom. 1, med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.05.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi