Vuokraus, museoalue, kiinteistö 91-437-1-14, Seurasaari, Museovirasto

HEL 2021-011510
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 377 §

Seurasaaren museoalueen vuokraaminen Museovirastolle

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 • vuokrata Museovirastolle (y-tunnus 0292559-2) museotoimintaa varten Helsingin Meilahdessa, Seurasaaressa, sijaitsevalla asemakaavan nro 11130 (2004) mukaisella VP-1/s alueella olevat liitteessä 1 osoitetut alueet (yhteensä n. 46 286 m²) yhden (1) vuoden irtisanomisaikaa noudattaen kymmeneksi (10) vuodeksi ajalle 1.1.2022 – 31.12.2031. Määräajan jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 1.1.2033.
 • oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun maanvuokrasopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.
 • pienentää kaupungin sisäisen vuokrauksen Y5115-2 aluetta ym. vuokra-aluetta vastaavasti
 
S0115-58
Y5115-2

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esitetään alueen vuokraamista Museovirastolle Seurasaaren ulkomuseota varten.

Sulje

Hakija ja vuokraustarve

Museovirasto pyytää, että sille vuokrataan museotoimintaa varten liitteessä 1 osoitetut alueet. Seurasaaressa on Museoviraston ylläpitämä, Suomen kansallismuseoon kuuluva vuonna 1909 perustettu ulkomuseo, joka esittelee suomalaisia perinnerakennuksia ja kulttuuriperintöä. Museoalueella on 85 vuokralaisen omistamaa museorakennusta, joiden yhteispinta-ala on 5839 k-m² (liite 2).

Kaava- ja kiinteistötiedot

Esitettävä vuokra-alue on osa kaupungin omistamaa kiinteistöä 91-437-1-14. Vuokra-alue on asemakaavassa nro 11130 (2004) osoitettu VP-1/s –merkinnällä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi museotoimintaa ja virkistystä palvelevaksi alueeksi.

Vuokra-alue on yleiskaavassa (2016) osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.

Varaustilanne

Seurasaaressa on ollut ulkomuseo yhtäjaksoisesti vuodesta 1909 lukien. Aikaisempi, Museoviraston ja Helsingin kaupungin välinen 10-vuotinen maanvuokrasopimus (HKR 2007-1180) on päättynyt ehtojensa mukaisesti 31.1.2018. Henkilövaihdosten ja organisaatiouudistuksen takia maanvuokraneuvottelut ovat ajoittain keskeytyneet ja neuvottelutuloksen saaminen on kestänyt odotettua pidempään.

Vuokra-aika

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi päätösesityksen mukainen vuokra-alue ajalle 1.1.2022 – 31.12.2031, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana siten, että vuokrasopimus voidaan irtisanoa yhden (1) vuoden irtisanomisaikaa noudattaen, jolloin vuokrasuhteen ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä on 1.1.2033. Sopimusluonnos on päätösehdotuksen liitteenä 3.

Vuokra sekä vuokrausperiaatteiden noudattaminen

Vuokra-alueen perusvuosivuokraksi esitetään neuvottelujen tuloksena 1091,54 euroa elinkustannusindeksissä 1951 = 100, joka vastaa nykyrahassa noin 21 896,25 euroa (ind. 2006). Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten kuin maanvuokrasopimuksen ehdoissa on sanottu.

Vuokran määräytymisperusteena on käytetty Gem Property Oy:n 19.11.2020 tekemää arviolausuntoa, jonka mukaan museorakennusten rakennusoikeuden/maapohjan yksikköhinta on 100 euroa / k-m² (+/- 25%). Neuvottelujen johdosta arvon määrittämisessä käytetään arvion alarajaa (75 euroa / k-m²). Tämä vastaa viimeisintä katu- ja puistomaan hinnoitteluperiaatteen hintaa (kiinteistölautakunta 23.6.2016, § 129).

Maanvuokran määrittämisessä käytettävä vuotuinen tuottotavoite on 5% edellä sanotusta markkina-arvosta kaupunginhallituksen 1.4.2019 (§ 220) hyväksymien tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti.

Maanvuokrasopimuksen ehdot

Vuokra-alueen maanvuokrasopimus esitetään tehtäväksi kaupunkiympäristötoimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun käyttämin tavanomaisin maanvuokrasopimusehdoin lisättynä vuokra-aluetta koskevin ympäristöehdoin. Sopimukseen liitettävä maalämpöehto on päätösehdotuksen liitteenä 4.

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 13.4.2022 § 86 hyväksymän hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 1 mukaan kaupunkiympäristölautakunta antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Tuomas Heikkilä, kiinteistöasiamies, puhelin: 09 310 21209

tuomas.heikkila@hel.fi