Hankesuunnitelma, Kalasatamasta Pasilaan -raitiotie, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-011567
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 165 §

Kalasataman raitiotien hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi Kalasataman raitiotien hankesuunnitelman Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaan perustuen niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ovat enintään 79,3 milj. euroa elokuun 2021 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleissuunnitelman mukaisesti Kalasataman raitiotie (raitiolinja 13) välillä Nihti-Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus ja liittyy eteläpäässä Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

Kalasataman raitiotieyhteyden toteuttamiseksi on perustettu Kalasatamasta Pasilaan –allianssi.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan.

Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 hyväksymän kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta ja raideliikenteen verkostokaupungin toteuttamista jatketaan edistämällä pikaraitiotiehankkeiden suunnittelua ja toteutusta.

Päätösehdotus on sekä yleissuunnitelman hyväksymisen aikaisen kaupunkistrategian että toteutusvaiheeseen siirtymishetken strategian mukainen.

Liittyvät päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2018, 178 §, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelman ja hankkeen toteuttamisen. Samalla kaupunginvaltuusto edellytti, että hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskustannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

HKL:n johtokunta valitsi 2.4.2020, 51 §, ja kaupunkiympäristölautakunta valitsi 7.4.2020, 201 §, allianssin palveluntuottajat.

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.6.2021, 455 §, Pasilan raiteistomuutosten hankesuunnitelman.

Hankkeen kuvaus

Helsingin kaupunginvaltuuston 13.6.2018 hyväksymän Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelman mukaisesti Kalasataman raitiotie (raitiolinja 13) välillä Nihti-Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus ja liittyy eteläpäässä Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

Raitiotielinja rakennetaan Nihdistä Kalasataman ja Vallilanlaakson kautta Pasilaan. Hankealue sisältää neljä kaupunkikehittämiseen liittyvää hanketta.

Nämä neljä hanketta käsittävät katujen, kunnallistekniikan sekä viherympäristön peruskorjaus- ja uudisrakentamista Kalasataman (Nihti, Sompasaari, Sörnäistenniemi, Verkkosaari), Hermannin, Vallilanlaakson sekä Pasilan alueilla. Liittyvät hankkeet on suunniteltu toteutettavaksi synergisistä ja kokonaistaloudellisista syistä samanaikaisesti raitiotielinjan rakentamisen kanssa.

Hankkeessa varaudutaan lisäksi Sörnäistentunnelin suuaukkorakenteiden toteuttamiseen, mikäli Helsingin kaupunki päättää sen rakentaa. Suuaukkoa on vaikea rakentaa ilman merkittäviä häiriöitä ja liikennekatkoja, jos raitiotielinja on valmis ja käytössä.

Kalasataman raitiotieyhteyden toteuttamiseksi on perustettu Kalasatamasta Pasilaan –allianssi. Allianssi sisältää hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat Sörkän spora- ja Karaatti-allianssit. Sörkan spora -allianssin palveluntuottajaosapuolet ovat Destia Oy, Sweco Oy ja WSP Finland Oy. Karaatti-allianssin palveluntuottajaosapuolet ovat GRK Oy ja AFRY Finland Oy, joiden nimettyinä alihankkijoina toimivat Flou Oy ja maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan yhteinen kunnallistekninen työmaa –sopimuksen osapuolten, kuten Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) sekä useiden operaattoreiden johtosiirtoja ja uudisrakentamista.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke koostuu kehitys- ja toteutusvaiheista. Nihdin ja Pasilan alueiden rakentaminen on jo alkanut ja niistä on tehty erilliset toteutusvaiheen tilaukset 10.6.2021 ja 23.6.2021. Raitiotien ja Verkkosaaren kaupunkiympäristön rakentaminen siirtyvät toteutusvaiheeseen suunnitelman mukaan vuoden 2022 alussa. Vallilanlaakson osalta toteutusvaiheeseen siirrytään kaavoituksen saadessa lainvoiman. Kaupallisen liikennöinnin aloitustavoite on vuonna 2024.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa modernin hybridiraitiotien, joka kulkee pääosin omalla kaistallaan, saa liikennevaloetuudet ja jonka keskinopeus on suurempi kuin perinteisen kaupunkiraitiotien. Helsingin raitioteiden keskinopeus on 14 km/h, ja hankkeen toteuttamalla raitiotiellä tavoitellaan 19–21 km/h keskinopeutta.

Hankkeen tarkempi kuvaus esitetään liitteenä olevassa toteutussuunnitelman luonnoksessa.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 79,3 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti kustannustasossa elokuu 2021 (MAKU 121,7, elokuu 2021, 2010=100). Hankkeen kustannustaso ei ole noussut yleissuunnitelman hyväksymishetkeen verrattuna ja täten hankesuunnitelma voidaan tuota johtokunnan käsiteltäväksi.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty elokuun 2021 loppuun mennessä n. 13 milj. euroa. Hankkeeseen on HKL:n vuoden 2021 budjetissa varauduttu käyttämään enintään 8,7 milj. euroa. Tästä arviolta 6 milj. euroa käytetään vuoden 2021 aikana.

Vuodelle 2022 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 32,5 milj. euroa, vuodelle 2023 n. 25 milj. euroa ja vuodelle 2024 n. 11,4 milj. euroa.

Kustannusten tarkempi erittely on esitetty liitteessä.

Hankkeen käyttötalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa arviolta 0,29 milj. euron lisäyksen vuotuisiin radan kunnossapitokustannuksiin. Kustannusten kasvu koostuu radan kustannuksista 0,23 milj. euroa sekä ratasähkön kustannuksista 0,06 milj. euroa.

Hanke aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoina 2,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuoden aikana yhteensä noin 41 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korko-menon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 34,6 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Kalasataman radan vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,8 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen.

Kalasataman ratahankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 1,7 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

HSL päättää myöhemmin lopullisesta toteutettavasta linjastosta. Nyt toteuttavan raitiotien liikennöinti hoidetaan käyttäen HKL:n nykyistä raitiovaunukalustoa, eikä hanke siten aiheuta tarvetta raitiovaunukalusto – tai varikkoinvestoinneille.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien liikennehankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä voidaan päättää hankesuunnitelman laatimisesta ja sen hyväksymisestä normaaleista hyväksymismenettelyistä poiketen.

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018, 178 §, päätöksen mukaisesti HKL:n johtokunta voi käsitellä ja hyväksyä Kalasataman raitiotien hankesuunnitelman, mikäli hankesuunnitelman kustannusarvio pysyy hyväksytyn yleissuunnitelman enimmäishinnan puitteissa eikä suunnitelmaan tule oleellisia muutoksia.

Hankesuunnitelman täyttäessä edellä mainitut ehdot johtokunta voi käsitellä hankesuunnitelman.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Mikko Asikainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 22492

mikko.asikainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Toteutussuunitelma_15102021_LUONNOS

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.