Valtuustoaloite, Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

HEL 2021-011568
Asialla on uudempia käsittelyjä
33. / 336 §

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamisesta Helsingin katunimistöön

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Seida Sohrabi ja yksi muu valtuutettu toteavat aloitteessaan mm., että Helsinki tunnetaan luontonsa ja viihtyisyytensä lisäksi merellisyydestään. Kaupunki kasvaa ja uusia asutuskeskuksia rakennetaan meren tuntumaan, kuten Sompasaareen ja Laajasaloon, joista molemmat sijaitsevat meren lähellä. Meri tunnetaan kaloistaan ja Helsingissä moni kalastaa. Merellisen sijaintinsa vuoksi Helsingissä on kalastettu jo satojen vuosien ajan. Helsingistä ei kuitenkaan löydy Kalastajankatua, vaikka monilla muilla rannikkokaupungeilla on oma Kalastajankatunsa. Kotimaisten kielten keskus sekä Kuntaliitto ovat antaneet suosituksen siitä miten uusia tien ja kadun nimiä pitäisi nimetä. Uuden kadun nimen suositellaan olevan osuva, kotoisa ja helppo kirjoittaa. Siinä voidaan ottaa huomioon alueen ominaispiirre sekä historialliset seikat. Kadun nimen ei toivota olevan pitkä. Esitämme, että Helsinkiin tulisi oma Kalastajankatu.

Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.

Esittelijä toteaa saatuihin lausuntoihin ja niissä oleviin lukuisiin esimerkkeihin viitaten, että Helsingissä on jo vanhastaan suosittu nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät merellisyydestä kumpuaviin teemoihin.

Lisäksi Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankaupunginkosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -niminen pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen rantapuisto. Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 11317. Myös naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla on joitakin kalastaja-alkuisia kaavanimiä. Uusia kaavanimiä suunniteltaessa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun olemassa oleva ja suunniteltu nimistö, koska pelastusturvallisuussyistä ja paikantamisen helpottamiseksi saman alkuisten tai saman tyyppisten kadunnimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Mikäli Kalastajankatu joskus nimettäisiin Helsinkiin, tulisi sen sijaita Kalastajanpolun ja Kalastajanrannan lähettyvillä. Alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kaavahankkeita, mutta mikäli alueelle tullaan joskus kaavoittamaan uusia katuja, voidaan asiaan silloin tarvittaessa palata.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 61

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nimistötoimikunta toteaa valtuustoaloitteesta antamassaan lausunnossa, että nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja että nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä.

Kaupunkiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan ajatukseen, että Helsingin ranta-alueilla on jo vanhastaan suosittu nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät Helsingin merellisyydestä kumpuaviin teemoihin, kuten esimerkiksi merenkulku ja kauppa (Laajasalossa ja Karhusaaressa), merenkulun ammattilaiset (Ullanlinnassa ja Punavuoressa), merenkulun väylät, meret ja merimytologia (Länsisatamassa), meriviitat ja merenkulku (Vuosaaressa). Lisäksi nimistössä on muistettu kalojen, kalastuksen ja kalastusvälineiden sekä laivanrakennuksen, veneilyn ja ranta-alueiden elinkeinojen teemoja. Myös rantakasvillisuutta ja ranta-alueiden eläimistöä on huomioitu kaavanimissä eri puolilla kaupunkia.

Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankaupunginkosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -niminen pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen rantapuisto. Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 11317. Myös naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla on joitakin kalastaja-alkuisia kaavanimiä.

Uusia kaavanimiä suunniteltaessa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun olemassa oleva ja suunniteltu nimistö. Pelastusturvallisuussyistä ja paikantamisen helpottamiseksi samanalkuisten tai samantyyppisten kadunnimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Mikäli Kalastajankatu joskus nimettäisiin Helsinkiin, tulisi sen sijaita Kalastajanpolun ja Kalastajanrannan lähettyvillä. Alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kaavahankkeita, mutta mikäli alueelle tullaan joskus kaavoittamaan uusia katuja, voidaan asiaan silloin tarvittaessa palata.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Nimistötoimikunta 10.11.2021 § 80

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:

Nimistötoimikunta keskusteli Seida Sohrabin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden, meren rannalle rakennettavan kadun nimeämistä Kalastajankaduksi. Kiitämme aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan.

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä.

Nimistötoimikunta toteaa, että Helsingin ranta-alueilla on jo vanhastaan suosittu nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät Helsingin merellisyydestä kumpuaviin teemoihin. Näitä aihepiirejä ovat muun muassa merenkulku ja kauppa (esimerkiksi Laajasalossa ja Karhusaaressa), merenkulun ammattilaiset (Ullanlinnassa ja Punavuoressa), merenkulun väylät, meret ja merimytologia (Länsisatamassa), meriviitat ja merenkulku (Vuosaaressa). Lisäksi nimistössä on muistettu kalojen, kalastuksen ja kalastusvälineiden sekä laivanrakennuksen, veneilyn ja ranta-alueiden elinkeinojen teemoja. Myös rantakasvillisuutta ja ranta-alueiden eläimistöä on huomioitu kaavanimissä eri puolilla kaupunkia.

Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankaupunginkosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -niminen pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen rantapuisto. Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 11317. Naapurikaupungissa Espoossa on Kalastajankuja – Fiskargränden, Kalastajanmäki – Fiskarbacken, Kalastajanpolku – Fiskargången ja Kalastajantie – Fiskarvägen, ja Vantaallakin on Kalastajankuja – Fiskargränden. Helsingissä on lisäksi Kalastajatorpantie – Fiskartorpsvägen, ja Espoossa muun muassa Kalastajankujanpolku – Fiskargrändsgången ja Kalastajanmäenpolku – Fiskarbacksgången.

Uusia kaavanimiä suunniteltaessa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun olemassa oleva ja suunniteltu nimistö. Pelastusturvallisuussyistä ja paikantamisen helpottamiseksi samanalkuisten tai samantyyppisten kadunnimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. On jännittävä havainto, että juuri Kalastajankatua (Fiskargatan) ei pääkaupunkiseudun nimistössä ole, mutta kalastuksen aihepiiri ja kalastajien ammattikunta on huomioitu nimistössä monin tavoin muuten.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi